Açıköğretim Bölümleri İş Olanakları Nelerdir..

Admin 22 Mayıs 2014 190

Açıköğretim Bölümleri İş Olanakları Nelerdir.

 

Merhaba Arkadaşlar; Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’de açıköğretim fakülteleri ile bize okula gitmeden eğitim hizmeti sunmaktadır. Birçoğumuz açıköğretim fakülteleri bölümlerininde okumakta, mezun veya yeni kayıt olacağız. Ama okuduğumuz veya kayıt olacağımız bölümlerin iş olanaklarını çoğumuz maalesef bilmiyoruz. Bu eksikliği gidermek ve açıköğretim okuyanlara/okuyacaklara katkıda sağlayabilmek adına yaptığımız araştırmaya göre iş olanaklarını bölüm bölüm aşağıya ekledik. Umarım sizlere fayda sağlayabiliriz.

 

Açıköğretim Mezunlarının İş Olanakları

Açıköğretim Mezunlarının İş Olanakları

Açıköğretim Bölümlerinin Çalışma Alanları Nelerdir ? 


AÇIKÖĞRETİM 4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

Felsefe :
Felsefe bölümü mezunları başta Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde TRT’de üniversitelerde kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim kültür insan ilişkileri planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde değişik kadro ünvanları ile çalışma imkânı bulmaktadırlar.
Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler; yeteneklerini kanıtlayanların isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır.

Sosyoloji :
Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede,toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır.

Tarih :
Üniversite ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim üyesi olmak ya da araştırma enstitülerinde çalışmak için lisansüstü eğitim görmek şarttır. Tarih bölümü mezunlarından Osmanlıca’yı iyi bilenler “Arşivci veya Tasnif Elemanı” olarak da çalışabilirler. Tarihçilik iş bulma olanağı kısıtlı bir alandır; ancak bu alan çok yetenekli ve meraklı kendini yetiştirmeye istekli kimselere doyurucu çalışma olanağı sağlar. Arşivciler tapu daireleri Türkiye Büyük Millet Meclisi adliyeler gibi eski belgeleri saklamak durumunda olan kuruluşlarda iş bulabilirler. Turist rehberliği de tarih bölümü mezunlarının çalışma alanı olabilir.

Türk Dili ve Edebiyatı :
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, iş imkânı en fazla olan bölümlerdendir. Bölüm mezunları eğitim formasyonu almaksızın dershanelerde öğretmenlik yapabilmekte; bunun yanı sıra, verilen sertifikalarla Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanında çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde çalışabilmektedirler.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri :
Bu alanda öğrenim görenler, DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurt içi ünitelerinde, SSK, Bağ Kur, T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında, müfettiş, uzman ve ateşe olarak öteki bakanlıkların sosyal işler bölümünün yönetiminde; işçi ve işveren kuruluşlarında;kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinde yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. İşçi ve işveren sendikalarında Toplu Sözleşme Uzmanı olanakları bulunmaktadır. Mezunlar ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarırun çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme şahsi yetenek ve yabancı dile bağlıdır. Kazanç devlet sektöründe yürürlükteki kanunlarla, özel sektörde sözleşme ile tespit edilir. Özel sektörde ödemeler devlet sektöründekinden daha doyurucudur. Kamu ve özel kuruluşların personel yönetimi bölümlerinde bu program mezunları tercih edilmektedir.
Bölüm şu anda sadece Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi anabilim dalından oluşmaktadır.

İktisat:
İktisat mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır.
Bölüm mezunları, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

Kamu Yönetimi :
• Kaymakamlık, mülki idare amirlikleri,
• İdare mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde idari hakimlik,
• Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik, danışmanlık,
• Polislik, komiser yardımcılığı, komiser ve emniyet teşkilatında diğer uzmanlık görevleri,
• KİT’ler ile yatırımcı kuruluşlarda orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,
• Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,
• Danıştay ve Sayıştay’da denetçi ve uzmanlık,
• Dış İşleri Bakanlığı’nda meslek memurluğu ve idari memurluk,
• İçişleri Bakanlığı’nda İl Planlama ve Koordinasyon Uzmanlığı,
• Rekabet Kurulu, Telekom Üst Kurulu gibi üst (düzenleyici) kuruluşlarda uzmanlık ve denetçilik,
• Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TUİK/DİE gibi kuruluşlarda müfettişlik ve uzmanlık,
• Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlık…

Maliye:
Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst düzey görevler ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik ve uzmanlık bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu görevleridir. Ayrıca mezunlar üniversitelerin araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarında da istihdam edilebilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunlara ilave olarak İİBF mezunlarının istihdam edilebilme olanağının yüksek olduğu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği de Maliye Bölümü öğrencilerinin istihdam olanağının yüksek olduğu bir diğer alandır. Ayrıca eğitimleri boyunca iyi bir bilgi birikimiyle donatılmış olan mezunlar bankacılık sektörü başta olmak üzere özel sektöre ait bir çok alanda istihdam olanağına sahiptirler.

Maliye bölümü mezunları için…
…Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst düzey görevler ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik ve uzmanlık bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu görevleridir…

Uluslararası İlişkiler:
Mezunlar Türkiye’de başta Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Turizm Bakanlıkları olmak üzere, Milli İstihbarat Teşkilatı, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlıkları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile üniversitelerde görev alabilirler. TOBB-ETÜ mezunları bu görevleriyle Türkiye’yi dünyada temsil ederken, aynı zamanda aldıkları dünya çağında eğitim ve yabancı dil seviyeleri ile NATO, Birleşmiş Miletler, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği uluslararası kuruluşlarda da görev yapabilirler.

İşletme :
İşletme Bölümü mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü işletmede iş bulma olanağına sahiptirler…

Mezunlar sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler….

Ayrıca mezunlar pazarlama,üretim,personel yönetimi,muhasebe,bütçe planlama ve finansman alanlarında çalişabilirler..

Özel söktürün yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı da bulabilirler…
İşletme Bölümü Mezunları günümüzde en çok bankalarda iş bulabilmektedir.

Konaklama İşletmeciliği :
Bölüm mezunları, konaklama işletmelerinde, seyahat acentalarında ve turizmle ilgili tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Bölüm mezunlarının yaptıkları işler, genel müdür, genel müdür yardımcısı, önbüro müdürü, yiyecek-içecek müdürü, gece müdürü, satın alma sorumlusu, insan kaynakları yöneticisi, rezervasyon sorumlusu, resepsiyon sorumlusu, barlar şefi, kat hizmetleri yöneticisi vs. şeklinde sıralanabilir. Meslekte ilerleyebilmek için, ilk zamanlar resepsiyon memuru, barmenlik gibi bölümlerden başlanarak, zamanla idarecilik statüsüne ulaşılabilir. Ancak iyi derecede yabancı dil bilen, donanımı iyi mezunlar, doğrudan idarecilik de yapabilirler. Türkiye’nin turizm potansiyeli ülke içinde ve uluslar arası alanda yeterince tanıtılamamıştır. Yapılacak iyi bir tanıtım hem turist potansiyelimizi hem de bu alanda çalışacak elemanlara olan ihtiyacı artıracaktır.

 

2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

Adalet :
Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

Bankacılık ve Sigortacılık :
Bu bölüm mezunları, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Bankacılık, Sigortacılık, Uluslararası Denetim Şirketleri, Kamu Finans Kurumları, Leasing Şirketleri, Reasürans Şirketleri, İşletmelerin Finans Bölümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Faaliyet alanlarında faaliyete bulunur.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı :
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında; başta, TBMM ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu olmak üzere, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında ve diğer önemli kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.

Çağrı Merkezi Hizmetleri :
mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak çağrı merkezleridir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilirler.

Dış Ticaret :
Dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve özel firmalarda görev alabilirler.

Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı :
Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir.

Emlak ve Emlak Yönetimi :
Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olanların sektörde iş bulmaları zor değildir. Bu kişiler Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olduktan sonra kendi emlak ofislerini açabilirler;gayri menkul ortaklıklarında, arsa ve yapı kooperatiflerinde veya bu sektörde hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Ev İdaresi :
Ev idaresi mezunu olanlar hastane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda kurumun temizliği,döşenmesi, eşyaların bakımı gibi modern işletmecilikte önemli yeri olan kurum ve ev idareciliği; tüketicinin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yapar Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda meslek dersleri öğretmeni olarak çalışabilirler.
Ev idaresi bölümü mezunları yurtlarda, otellerde, kreşlerde, hastanelerde ve huzurevlerinde, kısaca evin fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu kuruluşunda veya özel kuruluşunda görev yapmaktadırlar.

Fotografcılık ve Kameramanlık :
Fotoğrafcılık ve Kameramanlık mezunu olanlar matbaalarda, basında, grafik ve reklam şirketlerinde özel ve resmi televizyon kuruluşlarında görev alabilirler, isterlerse özel işyeri açabilirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım:
Hakla ilişkiler ve tanıtım alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm özel ve kamu kesiminde halka ilişkilerin uygulama biçimleri üzerine ve eğitim araştırma yapar. Halkla ilişkiler uzmanını amacı, çalıştığı kurumu halka tanıtmak, kurum ile halk arasında iletişim sağlamaktır. Bunun için kurumu tanıtıcı broşürler, raporlar hazırlayarak bunları kitle iletişim araçlarıyla halka duyururlar. Kurum ileri geleneklerinin konuşma ve yazışmalarının gözden geçirirler. Basın, konferans, yıldönümü toplantıların beklenen etkiyi yapması için gerekli koşullar hazırlarlar. Kısaca çalıştığı kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturmaya çalışırlar. Mezunlar bank , fabrika, hastane, üniversite gibi özel ve kamu sektörüne ait çeşitli kurumlarda çalışabilirler.

İlahiyat :
Halen ilahiyat fakültesi mezunlarının önemli bir kısmı imam hatip okullarında meslek dersleri ve orta dereceli okullarda din ve ahlak dersleri öğretmeni olarak görev almakta, bir kısmı müftü ya da vaiz olarak çalışmakta, küçük bir kısmı da ya Diyanet İşleri Başkanlığında ya da fakülte ve yüksekokullarda öğretim ve araştırma alanında çalışmaktadırlar. Son yıllarda ülkemizde çok sayıda imam hatip okulları açılması, ilahiyat fakültesi mezunlarına öğretmen olma olanağı sağlamıştır. Ancak, müftü veya vaiz olarak çalışma alanının sınırlı olduğu söylenebilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi :
Mesleğin çalışma alanları, çeşitli özel kurumlar ve kamu kuruluşlarıdır. Özellikle şirketlerin orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyulan yöneticileri seçen, firmaların politika ve stratejilerini belirleyenler profesyonel yönetim danışmanlık ve insan kaynakları şirketleridir. Bu şirketler insan kaynakları uzmanı istihdam etmektedirler. İnsan kaynakları uzmanlığı kavramı büyük firmalarda yeni yeni tanınmakta ve yerleşmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman az olup, ihtiyaç ise giderek artmaktadır. İşyerleri genellikle yabancı dil ve bilgisayar bilen elemanları tercih etmektedirler.

İşletme Yönetimi :
İşletme Yönetimi Programı, ekonominin en önemli birimlerini oluşturan ulusal ve uluslararası işletmelerin; muhasebe, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler ve diğer bölümlerinde çalışacak uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Her sektörde ve çeşitli konumlarda iş bulabilme imkânına sahiptirler.

Kültürel Miras ve Turizm :
Mezunlar turizm sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü karşılayacaklardır.

Laborant ve Veteriner Sağlık :
Laborant ve Veteriner Sağlık Programından mezun olan öğrencilerimiz; Devlete ait Tıbbi Tahlil Laboratuarlarında (KPSS puanına göre ), Tarım Bakanlığının ilan edeceği açık kadrolarda (Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlükleri, İl kontrol laboratuarları, Hayvancılık Araştırma Enstitüleri, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri, Belediyeler) (KPSS puanına göre) görev alabileceği gibi, Damızlık yetiştirici (Sığır, Koyun ve keçi) birliklerin, Süt üretici Birlikleri, Özel Veteriner Klinikleri (poliklinik, Pet-klinikleri), Hayvan Hastaneleri, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Çiftlikleri, Hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, Gıda üretim tesisleri, Yem sanayii, Deney hayvanlarının üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar çalışma alanlarıdır.

Lojistik :
Dış ticaret, ulaşım ve lojistik alanında faaliyet gösteren firmalarda iş olanakları mevcuttur.

Marka İletişimi :
Mezunlar; üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların; işletmelerin marka yönetimi birimlerinde,pazarlama bölümlerinde, reklam bölümlerinde, halkla ilişkiler bölümlerinde, kurumsal iletişim bölümlerinde, reklam ajansları, halkla ilişkiler ajansları ve yapım şirketlerinde çalışma olanağına sahip olabilmektedirler.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası :
Bankalar, Sigorta Şirketleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Aracı Kurumlar, Araştırma Kuruluşları, Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları :
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programındanmezun olan öğrenciler, muhasebeve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgilidepartmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler.Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler.
Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerindehizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorikbilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlımuhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörderahatlıkla iş bulabilmektedir.
Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma olanakları vardır. Bu meslekte iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Son zamanlarda muhasebecilik alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı görülmekte ve bu oran giderek artmaktadır. Bundan dolayı bu alanda bilgisayarlı muhasebe paket programlarını kullanan nitelikli elemanlara piyasada ihtiyaç duyulmaktadır.
Program mezunları basta Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri isletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Mezun olan öğrencilerin çoğu piyasada is bulmaktadırlar. Öğrencilerin çoğu genellikle stajını yaptığı işyerlerinde kalmaları için teklif almakta ve devamlı olarak ise yerleşmektedirler.

Parekende Satış ve Mağaza Yönetimi :
Özel ve Kamu kuruluşlarının ilgili birimleri
Danışmanlık Firmaları
Firmaların Halkla İlişkiler Departmanları
Reklamcılık şirketleri
İletişim Firmaları
Pazarlama Şirketleri
Uluslarası işletmecilik kuruluşları
Uluslarası ticaret kuruluş ve şirketleridir
Radyo ve Televizyon Programcılığı :
Radyo Televizyon Programcılığı Programından mezun olan öğrenciler radyo ve televizyonlar başta olmak üzere tüm kitle iletişim araçlarında çalışabilmektedirler.
İş bulma imkanının geniş olduğu televizyonlarda kamera önünde çalışabildikleri gibi metin yazarı,haber editörü,muhabir, yönetmen yardımcısı,ses teknisyeni,stüdyo şefi, kayıt teknisyeni yapım yardımcısı,prodüksiyon amiri gibi görevler de alabilmekte ve ilgi alanlarına göre çeşitli radyo , dergi,gazete gibi araçlarda da iş bulmaları mümkündür.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği :
Mezunlar, Sağlık Kurumları İşletmecisi unvanı ile kurumların personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç – gereç vb. satın alınması,
çalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işler yaparlar. Sağlık kurumları işletmecileri, kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK’nın sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten kuruluşların sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler, Sağlık kurumlarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ihtiyacı, bu alan mezunlarının iş imkanını artırmaktadır.

Sosyal Hizmetler :
Mezunlar, görev aldıkları kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. Sosyal Çalışmacı “Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanı ile, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümü, bu sorunların toplumsal olarak engellenmesi ve çözülmesi için, kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalar yapar. Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların huzur evlerine yerleştirilmeleri ve bakımlarının sağlanması; kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmeleri; yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi veya aileler ile gelişmede geri kalmış kırsal alanlarda ve gecekondu bölgelerindeki insanların ihtiyaçlarının saptanması ve giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve bu hizmetlerin uygulanması için kaynak sağlanması konularında çalışırlar. 

Mezunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, SSK’da, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda, DPT’de, sosyal hizmet il müdürlüklerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, körler ve sağırlar okullarında, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, huzurevi açma hakları da vardır.

Spor Yönetimi :
Turizm sektöründe, Sportif Organizasyonları, GSGM, Federasyonlar, Spor Medyası, Fitness Salonlarında yöneticilik, Spor Klüplerinde yöneticilik vb. alanlarda iş imkânına sahiptir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği :
Turizm Meslek Elemanı” ünvanını kazanan öğrencilerimiz başta konaklama tesisleri olmak üzere sektörün diğer alanlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerin başlıca istihdam edilebileceği sektörler şunlardır:
• Konaklama Tesisleri (Otel, Tatil Köyü),
• Yiyecek-İçecek İşletmeleri (Restoran, Kafe, Catering),
• Havayolu İşletmeleri,
• Çeşitli Ulaştırma Şirketleri,
• Turizm Rehberliği,
• Kültür ve Turizm Bakanlığı,
• Turizm Yazarlığı ve Fotoğrafçılığı,
• Kongre-Konferans Merkezleri,
• Hastanelerde yatak ve yiyecek-içecek servis hizmetleri,
• Turizm Enformasyon Merkezlerinde çalışma olanağı bulabilirler.

Turİzim ve Seyahat Hizmetleri :
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı mezunları; özel ve kamu turizm kurumlarında, otel-tatil köyü vb. konaklama işletmelerinde, lokanta vb. yeme-içme işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, tur operatörü şirketlerinde, acenta yolcu satış (ticketing) işlemlerinde, reklamcılık-tanıtım, fuarcılık gibi alanlarda, turizm pazarlamacılığına yönelik olarak pazarlama planlaması, satış, pazarlama denetimi, sipariş alma, mağaza içi satış vb. alanlarda istihdam edilmektedir. Mezunlarımız gerekli niteliklere sahip olmak koşuluyla seyahat acentası sahibi olarak kendi iş yerlerini açabilirler. Mezunlardan TÜRSAB’ın açtığı “enformasyon memurluğu sınavı” ile “enformasyon memuru yabancı dil” sınavlarında başarı gösterenler, “enformasyon memuru” sıfatını alarak seyahat acentalarında istihdam edilirler. Seyahat acentası yönetici olarak görev alabilirler.

Yerel Yönetimler :
Yerel Yönetimler meslek elemanı genellikle belediyeler, valilikler ve buna bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Yerel Yönetimlerde halkla ilişkiler, kamu yönetimi, personel yönetimi konularında iyi yetişmiş ara elemanlara ihtiyaç vardır. Ülkemizde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiği gündemdedir. Yerel yönetimlerin etkinliklerinin artırılması, halka daha iyi hizmet sunulması için yetişmiş, bilgili elemanlara büyük ihtiyaç olacaktır.

Özel Güvenlik ve Koruma :
Meslek elemanları kamu ve özel sektöre ait çeşitli bölümlerin kreş, okul hastane, metro, havaalanı, şirket merkezleri & fabrikalar fuarlar, sergiler açık hava konserleri festivaller, konferanslar gibi, organizasyonlarda çalışabilirler. Özel güvenlik şirketlerinin sayısı artmakta ve elemanlar bu özel kuruluşa ait şirketlerin personeli olmakta ve özel güvenlik şirketleri hangi kuruluşu koruma görevini almışsa Özel Güvenlik ve Koruma Meslek elemanları oralarda görev yapmaktadır. Meslek elemanlarının Yabancı dil bilmesi meslek için avantaj teşkil eder. Ayrıca kendine ait güvenlik şirketi kurabilir.

190 Yorum Bulunmaktadır »

 1. metşe 22 Temmuz 2014 at 00:34 - Reply

  açık ogretim ilahiyat bülümü okusam dinkültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olabilirmiyim

  • Admin 22 Temmuz 2014 at 07:19 - Reply

   AÖF ilahiyat önlisans bitiren bir insanın formasyon alıp Öğretmen olabilmesi için İLİTAM eğitimini tamamlayarak lisans diploması alması gerekiyor sonrasında mumkun. İlitam ı bir araştırmanızı öneriyorum.

 2. Melahat 16 Temmuz 2014 at 14:20 - Reply

  Selamlar, ben meslek yüksekokulunda okuyorum bu snee 2. sınıfa geçtim ve diplomamı alınca 3. sınıf aöf ne direk kayıt yaptırmak istiyorum, fakat bu sene atatürk üni.de yeni açılan çocuk gelişimi önlisans bölümnü okuyarak diplomamı almak istiyorum çünkü lisede çocuk gelişimi okumuş ve devam edememiştim, bu sene 2. üniversite olarak çocuk gelişimi bölümünü seçip 2 sene sonrada gıda teknolojisini dikey geçişlelisansa tamamlayabilirmiyim, çocuk gelişimi okumam engel olurmu, teşekkrler

  • Admin 17 Temmuz 2014 at 08:54 - Reply

   Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında Çocuk Gelişimi okuyabilirsiniz. Mezuniyet sonrası Dikey Geçiş Sınavına girip veya Lisans tamamlama ile bölümünüzün devamı bölümde okuyabilirsiniz.

 3. Melahat 16 Temmuz 2014 at 13:38 - Reply

  Benim 1 sorum daha olacaktı Atatürk üni. kayıt la ilgili bölümlerden birinde bu yazıyı okudum ve aklıma bir soru geldi. Yazı şu: “Halen bir açıköğretim programında öğrenim görmekteyim. 2014 YGS sınavına girdim ve Fakülteniz bünyesinde yer alan programlardan birisine yerleştirildim. Bu durumda Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim;
  Halen bir açıköğretim programında öğrenim görmekte olup, 2014 YGS sınavına girerek Fakültemiz programlardan birisine yerleştirilen öğrenciler iki açıköğretim programında aynı anda öğrenim göremezler. Bunu yerine sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt olabilirler.” 1. sorum: Anladığım kadarıyla aöf okuyarak 2. bir açıköğretim bölümü 2. üniversite olarak okunabiliyor bu doğru mu?
  2. sorum ise örgün eğitim devam ederken ve bu sene ygs ile bir aöf ne yerleşip, aynı zamanda 2. üniversite kapsamında bir aöf aynı anda okuyabiliyor muyuz? Yani 3 üni. bu şelilde aynı anda okuyabiliyormuyuz yardımcı olursanız sevnrm teşekkrler

  • Admin 17 Temmuz 2014 at 08:46 - Reply

   Bu konu ile ilgili 3 sonucumuz var.
   Birincisi; Aynı üniversitede iki farklı aöf bölümü okunamaz.
   İkincisi; YGS ile kazansa dahi ve farklı üniversitelerde olsa dahi, mevcut okuduğu aöf bölümü kontenjan sınırı varken kazandı ise aynı anda iki aöf okuyamaz.
   Üçüncüsü; Mevcut okuduğu bölümü kazandığında bölümde kontenjan sınırlaması yoksa, yani 140 alan herkes tercih ettiğinde yerleştirildiyse evet bu yılki YGS puanı ile kayıt olur.
   Hangisine uyuyorsa durumu ona göre sonuca bakabilir.

   Ama Sınavsız ikinci üniversite kapsamında okuduğu veya mezun olduğu bölüm ile aynı olmamak kaydıyla herhangi bir açıköğretim bölümüne direk kayıt olabilir. Buradada üç şık var, Aöf öğrenci ise öğrencisi olduğu üniversitede aöf okuyamaz, Mezun ise mezun olduğu üniversitede aöf okuyabilir. Örgün bölümünde öğrenci olduğu üniversitenin aöf bölümünde okuyabilir.

   Mevcut kontenjan sınırlaması olan bir bölümde okurken YGS ile aöf ye yerleşse dahi kayıt olamaz. Çünkü aynı anda iki kontenjan sınırı olan üniversite bölümü okunamaz.

 4. Buğra Tural 13 Temmuz 2014 at 14:43 - Reply

  Merhabalar ben açık öğretim koruma ve guvenlık on lısans bolumunu okumak ıstıyorum kpss atamasında acıktan okudugum ıcın sorun cıkarmı yoksa örgün eğitimmi isterler.yardımcı olursanız sevinirim

  • Admin 14 Temmuz 2014 at 06:10 - Reply

   KPS de iyi puan alırsanız herhangi bir sorun çıkmaz.

 5. sibel 11 Temmuz 2014 at 01:14 - Reply

  Merhabalar,
  36 yaşındayım ve AÖF de sosyal hizmetler ile işletme yönetimi önlisans programları arasında kararsızım. İşletme yönetimi ile ilgili yorum yapabilecek varsa sevinirim.

 6. SÜMEYYE 09 Temmuz 2014 at 03:00 - Reply

  mrb bn 40 yasındayım sosyal hizmetler blmnü tercih edicem okul bittikten sonra iş bulmamda yasım sıkıntı olurmu

  • Admin 09 Temmuz 2014 at 07:58 - Reply

   Bilemiyorum açıkcası ama özel sektörde olacağını sanmıyorum.

 7. nur 09 Temmuz 2014 at 00:19 - Reply

  merhaba ben infaz koruma memuruyum cezaevinde calisiyorum acikogretimden hangi bolumu okusam daha cok isime yarar sizce. cevabiniz icin simdiden tesekkurler

 8. pinar 08 Temmuz 2014 at 22:14 - Reply

  Selam AÖF için tercih yapacağım ama adalet ,sosyal hizmetler ve sağlık kurumları işletmeciliği arasında kararsız kaldım sizin tavsiyeniz nedir. Teşekkürler

  • Admin 09 Temmuz 2014 at 08:04 - Reply

   En iyi tavsiye çalışmak istediğiniz sektörü seçmenizi önermemdir. Hangi sektörde mutlu olarak çalışabilirsiniz. Buna bakmak lazım. yoksa ben tavsiye ederim böir bölüm sonra o sektörde çalışırken memnuniyetsizlik yaşarsınız olmaz yani.

 9. makbule 07 Temmuz 2014 at 15:45 - Reply

  merhabalar. ben lisans hemşirelik mezunuyum. su anda devlet hastanesinde görev yapıyorum. ek olarak önlisans sosyal hizmetler okusam bana ne gibi getirisi olabilir. ayrıca calışma alanı olarak diplomayı aldığımda nasıl bir yol izleyerek mesela sosyal hizmetlerde çalışabilirim herhangi bir sınava girmeme gerek kalır mı kpss gibi. simdiden tesekkürler.

  • Admin 08 Temmuz 2014 at 12:20 - Reply

   Devlette çalışmak istersen KPSS ye girmen gerekir diye düşünüyorum. Sosyal hizmetlerde okursan hemşire olman sebebi ile daha avantajlı olursun özellikle özel sektörde.

 10. sema 07 Temmuz 2014 at 09:10 - Reply

  merhaba ben edebiyat cografya sınavına girmedim yani tm puanlarım yok yinede açıköğretim uluslararası ilişkiler okuyabilir miyim ?

  • Admin 07 Temmuz 2014 at 10:30 - Reply

   YGS herhangi bir puan türünden 140 veya üzeri aldıysanız tercih edebilirsiniz.

 11. sezer 01 Temmuz 2014 at 17:46 - Reply

  1)aöf sosyoloji ve örgün eğitim sosyoloji bölümleri arasındaki fark nedir ?Ünvan ve yeterlilikleri denk mıdır?
  2)aöf sosyal hizmetler ve örgün eğitim sosyal hzimetler bölümleri arasındaki fark nedir ?Ünvan ve yeterlilikleri denk mıdır?

  • Admin 03 Temmuz 2014 at 05:22 - Reply

   Her iki sorunda da iki bölüm arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. İkisininde diploması aynıdır ve eşittir.

 12. filiz 21 Haziran 2014 at 08:42 - Reply

  Mrhb ben gecen sene tibbi dokumantasyon ve sekreterlik bolumunden mezun oldum atandiktan sonra kismet olursa 2. University I aciktan istiyorum ama hangi bolumu yazacagimi bilmiyorum..tarih bolumunu cok istiyorum ama onu da orgun okumak daha iyi. Lutfen yardimci olur musunuz. Acikogrtmdn hangi bolumu yazmaliym sizce

  • Admin 23 Haziran 2014 at 12:23 - Reply

   Hangi dala ilgin var ise o dala yönel bence. Eğer tarih istiyorsan tarihe yazılabilirsin.

 13. aylin 13 Haziran 2014 at 23:06 - Reply

  sosyal hizmetler önlisans bölümünün gelecegi nasıl olur sizce

  • Admin 16 Haziran 2014 at 05:13 - Reply

   Sosyal hizmetler bölümünün geleceği açık bana göre. Çünkü sosyal bir devletiz ve Türk örf ve adetlerine göre de sosyal hizmetlerin önemi büyük. İlerleyen yıllarda daha fazla sosyal hizmetler personeli ihtiyacı olacaktır.

 14. bahar 31 Mayıs 2014 at 22:31 - Reply

  Merhaba ben yiyecek içecek bölümü mezunuyum ama açıktan ana okulu bölümü okumak istiyorum bunun için ne yapmam lazım ve dışardan okuyup rahat is bulabirmiyim

  • Admin 02 Haziran 2014 at 05:09 - Reply

   Merhaba bahar;

   Maalesef aöf de okul öncesi ile alakalı bölüm bulunmamaktadır.

 15. altyazılı film izle 24 Mayıs 2014 at 11:37 - Reply

  Ben açık öğretimden Lojistik okuyorum. Umarım açıkta kalmam ve düzgün bir iş sahibi olurum.

 16. zeynep 20 Mart 2014 at 15:45 - Reply

  Pdr açılmayacak mı?

 17. MemuruzNet 21 Aralık 2013 at 12:35 - Reply

  Bu arada eğitim fakültelerinin bir kaç bölüm hariç 2.öğretimleri ve açıköğretim eğitim bölümleri de kapatılıyor..

 18. kenan 04 Kasım 2013 at 14:48 - Reply

  ya ben sosyoloji 4. sınıfım bu sene formasyonlar dawalık dediler bana formasyon alma hakkım var mı varsa kriterleri nelerdir tşk ederim.

 19. sibel 01 Kasım 2013 at 11:14 - Reply

  Merhaba ben Ingilizce ogretmenligi okuyorm son senem ve ikinci uni olarak aof radyo ve TV programciligi sectim, is olanaklarim nelerdir, ingilizcemin olmasi katki yapar mi?

 20. rahşan 29 Ekim 2013 at 11:29 - Reply

  merhabalar.öğretmenlik mezunuyum,2.üniversıte olarak 2 yıllık sosyal hizmetler okuyorum da. birincisi iş olanakları neler,nerelerde çalışma şansım var? ikincisi lisans ve önlisans diplomaları var elimde,ama 4 yıllıktan pek bişey olmadığı için 2 yıllıktan tercihh yapabilirmıyım? teşekkür ederım

 21. burcu 03 Ekim 2013 at 14:22 - Reply

  merhaba ben lisans acil yardım ve afet yönetimi okumaktayım açık öğretim başvurusu yaptım sosyal hizmetler bölümü geldi bu bölümün bana bir faydası olur mu ne gibi yararları olur

 22. Semra Gurgen 01 Ekim 2013 at 07:32 - Reply

  Merhaba;
  ben düz lise mezunuyum. 2 yıl çocuk gelişimi derslerini verebilirsem çocuk gelişimi bölümü mezunu oluyormuşum. sonrasında ise üniversite sınavlarına girmeden sosyal hizmetler bölümüne direk geçiş yapılıyormuş. öyle bir şey mümkün mü şayet mümkünse , 2 yıllık sosyal hizmetler açıköğretim fakültesi bittiginde is. imkanlari nelerdir. hemen cvplarsaniz cok sewinirim.
  TESEKKURLER

 23. EMİNE ATEŞ 30 Eylül 2013 at 15:57 - Reply

  mrb ben orta okuldan terkim ama bir mesleğim olsun istiyorum kafam karışık ve kısa dönem okumak istiyorum lütfen banabir akıl verin ilgilenen arkadaşlardanda yardım istiyorum benim aklımdaki çocuk gelişimdi ama açıktan meslek lisesi olarak okursam özelden başkasına giriş yapampyormuşum araştırdığım kadarıyla?

 24. elif 19 Eylül 2013 at 18:38 - Reply

  mrb ben açıköğretim okumak istiyorum.düz lise tm mezunuyum.ygs ye girdim ama tercihleri kaçırdım.ek tercihlerde ne tercih etsem, bilmiyorum yardımcı olur musunuz

 25. merve 13 Eylül 2013 at 17:55 - Reply

  meraba ben ogretmenlık bıtırdım ama atamalarımz cok az kac senedır de atanamıyorum 2 unıverste okumak ıstıyorum ama sosyolojı,ıktısat ve ısletme arasında cok kararsız kaldım ış olanagı olarak hangısı daha ıyıdır bılmıyorum. yardımcı olursanız cook sevınırım

 26. seda 05 Eylül 2013 at 10:12 - Reply

  ilahiyat 2 yıllık ön lisans mezunlarının iş olanakları nelerdir? Detaylı bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler…

 27. kürşad 28 Ağustos 2013 at 11:46 - Reply

  bu sene 4 yıllık örgün kazandım.ikinci üni olarak aöf tarih okumak istiyorum.yukarıdaki yazıda tarih okuyanlar meb de çalışır yazmıyor.tarih okuyanlar öğretmen olamıyor mu?

 28. merve 27 Temmuz 2013 at 14:54 - Reply

  ıyı gunler. kamu yonetımı örgun ogrencısıyım sınavsız ıkıncı unıversıte kapsamında bolumumle alakalı sızce hangı 2 yıllık bolumler vardır.
  bırde cocuk gelısımı bolumu llısans programındamıdır ben bulamadım. .

 29. şeyma burcu 26 Temmuz 2013 at 19:54 - Reply

  merhaba ben açıköğretim sosyoloji okumayı düşünüyorum bu bölümden mezun olduktan sonra dikey geçişle pdr alanında çalışma şansım var mı? böyle bi duyum aldım ne kadar doğru?

 30. sevgi 26 Temmuz 2013 at 19:20 - Reply

  merhaba ben onlisans okuyrum ıkıncı uni olarak aöf de ormancılık bolumu varmı ?

 31. elifzz 22 Temmuz 2013 at 13:22 - Reply

  Merhabalar ben 2 yıllık önlisans mezunuyum. Açıköğretimden yine 2 yıllık okumak istiyorum acaba şansım var mı? Ve kayıtlar ne zaman başlıcak.. Bilgilendirirseniz sevinirim.

 32. MERAL DOĞAN 21 Temmuz 2013 at 21:59 - Reply

  YA LABORANT VETERİNERLİK İŞ İMKANI NE KADAR

 33. selin 16 Temmuz 2013 at 08:13 - Reply

  mrb özel güvenlik bölümü kaldırıldımı

  • alara 23 Temmuz 2013 at 12:29 - Reply

   hayır

  • alara 23 Temmuz 2013 at 12:30 - Reply

   hayır kaldırılmadı

 34. faruk 15 Temmuz 2013 at 11:46 - Reply

  Merhaba,Bu sene sınıf ögretmenliği bölümünden mezun oluyorum. Açıktan hangi bölümü okursam bitirdiğim sınıf ögretmeliğine yararı olur, yardımınız için şimdiden Teşekkür ederim

 35. yusufasoglu 15 Temmuz 2013 at 08:07 - Reply

  Anlaşılan biz sosyal bilimciler adam yerine konmuyoruz

 36. aysun 14 Temmuz 2013 at 21:00 - Reply

  iyi akşamlar ben ygs tercihi yapacam ama sağlıkla tarım arasında gidip geliyorum sizin öneriniz nedir? bide Atatürk Ünv. yazmak istiyorum ama sınavları nasıl ben adana dayım finalleri adana da oluyor mu?PUANIM YGS 177 4 yıllık bölümlere tercih yapabiliyor muyum?acil cevaplarsanız sevinirim

 37. ercan 11 Temmuz 2013 at 09:00 - Reply

  arkadaslar ben ıktısat 3 sınıf ogrencısıyım bu sene acıkogretıme kayıt olcam orgun ogretım okuyanlar dırek sınavsız kayıt yaptırabılıyorlar bolumlerdekı ıs alanına gelırsek bazı bolumler cok ıyı olmasına ragmen devlette ıs ımkanı cok fazla degıldır ozel sektorde ıs bulabılırsınız ılla devlet olcak dıyosanız kpssden yuksek bır puan almanız gerekır …

 38. Ayşe 08 Temmuz 2013 at 18:41 - Reply

  Merhaba ben bu sene türk dili ve edebiyat yazmayı düşünüyorum formasyon alabilirmiyim?

  • alara 23 Temmuz 2013 at 12:31 - Reply

   evet.

 39. merve emır 08 Temmuz 2013 at 12:59 - Reply

  2012 meslek lısesı mezunuyum acıkogretımfakultesı okumak ıstıyorum kız meslek ve kız teknık lısesı tekstıl bolumu mezunuyum hangı bolum okumalıyım ıs ımkanları var mıdır bılmıyorum lütfen yardımcı olur musunuz?

 40. EMRE 05 Temmuz 2013 at 21:06 - Reply

  merhaba ygs den 3 4 5 6 da 200 ile 220 puan aldım ne önerirsiniz ben lojistik düşünüyorum sizce ne okumalıyım bilgisayar ile ilgili bir bölümde olabılır duz lıse mevzunuyum bu arada

 41. cemal ALPASLAN 05 Temmuz 2013 at 13:30 - Reply

  ben açıköğretim önlisans halkla ilişkilerden mezun oldum daha sonra dikey geçişle işletme bitirdim şuanda 2.nci ünv okumak istiyorum okuyabilrmiyim birde hangi bölümleri önerirsiniz ben insan kaynakları veya sağlık kurumları işletmeciliğini düşünüyorum iş imkanları nasıldır

 42. emine 05 Temmuz 2013 at 13:06 - Reply

  merhaba ben aöf önlisank medya ve iletişim okumak istiyorum iş imkanı var mı acaba ?

 43. emine 05 Temmuz 2013 at 13:03 - Reply

  açık öğretim önlisans medya ve iletişim okumayı düşünüyorum iş imkanı nasıl, nerelerde çalışabilirim?

 44. arzu 05 Temmuz 2013 at 11:00 - Reply

  işletme 3. sınıf okuyoorum sosyal hizmet için ygs den 300 aldım tercih mi kayıt mı yapıcam direk ?

  • alara 23 Temmuz 2013 at 12:33 - Reply

   aöf den kayıt

 45. arzu 05 Temmuz 2013 at 10:57 - Reply

  ben 4 yıllık işletme bölümü 3.sınıf oldum ek bölüm olarak sosyal hizmet okumak istitorum ygs puanım 300 tercih mi yapıcam yoksa direk kayıt mı ???_

  • sümeyye 08 Temmuz 2013 at 14:07 - Reply

   sosyal hizmetleri ygs de tercih yapabilirsiniz yada ikinci üniversite olarak açıköğretim bürolarına gidip direk kayıtta yaptırabilirsiniz

  • alara 23 Temmuz 2013 at 12:34 - Reply

   aöf den kayıt

 46. EMİNE 03 Temmuz 2013 at 21:07 - Reply

  merhaba ben bu sene ygs den 185 puan aldım laborant ve veteriner sağlık bölümünü okumak istiyorum aöf den tercih yapacağım gelme me ihtimali varmı? bilenler cevap yazarsa sevinirim

 47. mehmet yılmaz 02 Temmuz 2013 at 17:54 - Reply

  şimdi ben bir üniversitede Türkçe öğretmenliği okuyorum YGS ye girmedim sınavsız bölüm tercih etme hakkım var mı? ilahiyat mı yazsam iş bulma olanağı hangisinde en fazla.

 48. HIDIR 30 Haziran 2013 at 18:53 - Reply

  2003 tesviye mezunuyum acaba açıköğretime nasıl başvurabilirim ve hangi bölümlere başvurabirim

 49. tuncay 30 Haziran 2013 at 16:55 - Reply

  admın merhabalar ben 2 yıllık fotografcılık bölumu okusam 2 yıl daha gecıs yapıp okuyobılırmıyım gaye kısa dönem askerlık yapmak lutfen cevap yazın tesekkurler

 50. burak 28 Haziran 2013 at 10:51 - Reply

  ANADOLU ÜNİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ MEZUNUYUM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ YARDIMCILIĞI STAJI BAŞLATABİLİRMİYİM

  • Admin 29 Haziran 2013 at 12:39 - Reply

   Maalesef bu konuda bilgim yok.

 51. sema 26 Haziran 2013 at 12:56 - Reply

  merhabalar ben 2013 büro yön. ve yönetici asist. bölümü mezunuyum aöf de işletme ve iktisat dışında başka bölümlere de geçiş yapıp 4 yıla tamamlama imkanımız oluyormuş. örneğin. kamu yönetimi istiyorum fakat bunun için sadece ygs ye girmiş olmak yeterli mi yoksa puan şartı var mı ? ayrıca bölümü bitirdikten sonra tezsiz yüksek lisans ve pedagojık formasyon alarak öğretmenlik yapma imkanı buluyormuş bu ne kadar doğru ? yardımcı olursanız sevinirim .

 52. sosyal işsiz 22 Haziran 2013 at 23:04 - Reply

  arkadaşlar ben aöf 2 yıllık sosyal hizmetler mezunuyum. iş olanağı sıfır. çünkü daha bir unvanımız yok. hal böyle olunca bu bölümle ilgili hiç bir işe başvuramyroz… keşke sağlık yada adalet okusaydık diyorum…

 53. gamze 18 Haziran 2013 at 13:48 - Reply

  mrb aöf iki kere kaldım bu sene de dahil olmak uzere. sınıfta mı donem olarak mı kaldım bilmiyorum bu konuda yardımcı olabilecek var mıdır ve aöf bitmeden kpss girilir mi yaani unv mezunu olarak yoksa lise mezunu olarak girilir değil mi kpssye bitmeden olursa. fark nedir lise mezunu ve bitebilirse unv mezunu olarak girmenin kpssye. bir zamanı var mı şu yaştan sonra girilmez felan bu sorunlar üzerine cevaplar alabilrsem çok sevinirim hepsinin cevabı çok lazım.

 54. Gülcan 16 Haziran 2013 at 12:45 - Reply

  Merhabalar.Bir sorum olacak bir yakinim bu yil adalet bolumune kaydolmak istiyor. Ygsden 188puan aldi sizce bu puanla bu bolume kaydolma olasiligi var midir eger varsa tarihleri hakkinda bilgi alabilir miyiz?

 55. sule 13 Haziran 2013 at 17:45 - Reply

  merhabalar

  ben aof emlak ve emlak yonetımı 2.sınıftayım okul bıtınce lısans olarak 3.sınıfa konaklama ısletmecılıgı olarak devam edebılır mıyım

  tesekurler.

  • emre 11 Temmuz 2013 at 08:21 - Reply

   Selam ben Emlak ve emlak yönetimi bölümüne girecem 2 yıl bitince hangi bölüme dikey gecis yapabilirim .. tşk

   • alara 23 Temmuz 2013 at 12:36 - Reply

    bunun için 2013 dgs kılavuzuna ösymnin sitesinden bakabilirsiniz

 56. YILDIZ 09 Haziran 2013 at 17:59 - Reply

  merhaba ben yeni lise mezunu oldum ve sosyal hizmetler okumak istiyorum fakat bitirdikten sonra hemen is bulabilirmiyim endisesi var veya kolaylikla is bulabilecegim bölümler hangileri yardimci olursaniz cok sevinirim :)

 57. merve 21 Mayıs 2013 at 07:33 - Reply

  merhabalar,,

  ben şu an açıköğretim bankacılık ve sigortacılık 1. sınıfı okuyorum 2. sınıf sonunda diplomamı alıp 3. sınıfdan bu bahsedilen kamu yönetimi ve maliye arasında kaldım birde bankacılık ve sigortacığı 3. sınıfda devam edebiliyor muyuz yada veterinerliğe geçiş yapabilir miyim illa 3. sınıfda devam etmek için bu bölümleri mi okumamaız lazım….

  • Admin 22 Mayıs 2013 at 07:23 - Reply

   Maalesef veterinerliğin ve bankacılığın lisans bölümleri yok. Ben Maliye bölümünü öneririm 3.sınıftan devam için. iyi bir KPSS puanı ile denetmen olabilirsiniz.

 58. ceren taşel 21 Mart 2013 at 10:45 - Reply

  iyi günler. laborant ve veteriner sağlık bölümü okuyanların devlet hstanelerinde iş bulmsı mümkünmüdür. birde 6 ay staj raporları olursa devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde göreve başlayabilme imkanı var diye duymuştum . böyle bir hakkımız var mı ?

 59. menekse 18 Mart 2013 at 21:04 - Reply

  merhaba ben saglik kurumlari isletmeciligi okuyorum bu bolumunkamuya atamasi varmidr hep kulaktan dolma sozlerle hayal kirikligina ugratildim hep olumsuz dusunceler bu konu hakkinda bilgilendirme olursa sevinirim

 60. zeynep düyüncü 18 Mart 2013 at 10:46 - Reply

  türk dili ve edebiyatı 2.sınıf ögrencisıym yıl kaybım yok.mezun olduktan sonra formasyon alıp meb te ögretmenlik yapabirmiym ??

  • Admin 19 Mart 2013 at 08:34 - Reply

   Evet formasyon alıp KPSS ile atama isteyebili rveya ücretli öğretmenlik yapabilirsiniz.

   • emel 24 Eylül 2013 at 23:24 - Reply

    bu sene açık öğretımde okul öncesı öğretmenlığı varmıı?varsa kodunu yazarmısınız :(

  • evrem 03 Temmuz 2013 at 21:06 - Reply

   diplomanızda da açıköğretımfakultesı yazıyo bılgınıze

 61. Leyla umut 13 Mart 2013 at 21:16 - Reply

  Merhaba
  ben bu sene ygs sınavına gireceğim ve Aöf okumayı düşünüyorum. Yaşım 41 ve bir çoğunda yaş sınırı olduğundan ne seçeceğimi bilemiyorum. Sizce en mantıklı bölüm hangisi

 62. ayşe gül 03 Mart 2013 at 12:57 - Reply

  ya sağlık yokmu

 63. müslüm toprak 27 Şubat 2013 at 23:37 - Reply

  arkadaslar ben açıktan lise okuyacagım kuaförlük yada berber okumak istiyorum dersleri nasıl zormu yha ben uzaktan okuyacagım yani yüz yüze degil oluyomu öle sınavlara girsem bir olurmu

 64. melahat kaya 12 Şubat 2013 at 22:01 - Reply

  bn 2.sınıf biyoloji öğrencisiym açıköğretimden sağlık kurumları işletmeciliğini düşünüyorum iş imkanı nedir seçmem ne kadar mantıklı olur yardımcı olur musunuz?

  • müslüm toprak 27 Şubat 2013 at 23:39 - Reply

   kardeş ben açıktan lise okuyacamda kuaförlük kolaymı zormu yha dersler yüz yüze olmayacak ama ben sınavlara girsem diplomayı alırmıyım

 65. ayşe gülllllllllll 11 Şubat 2013 at 11:55 - Reply

  hemşirelik nie yookkkkkkkk

 66. sema 11 Şubat 2013 at 09:56 - Reply

  ben sınavsız ikinci üniversite okumak istiyorum muhasebe ve vergi uygulamaları veya büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümlerinden birini okumayı düşünüyorum hangisini önerirsiniz başka önerdiğiniz bölüm var mı

 67. sema 11 Şubat 2013 at 09:47 - Reply

  aöf sınavsız geçişle muhasebe ve vergi uygulamaları veya işletme iktisad okumayı düşünüyorum iş imkanı hangisinde daha fazla hangi bölümü okumayı önerirsiniz

 68. Rabia Taş 27 Ocak 2013 at 13:47 - Reply

  Nişanlım bu sene ygs sınavına girecek.Açıköğretimden okumak zorunda çünkü sabıkalı devlet kurumlarında çalışamıyor. hangi bölümü seçerse özel şirketlerde daha iyi bir iş bulur biraz ücreti yüksek olsun istiyoruz lütfen yardımcı olurmusunuz

 69. tuğçe 24 Ocak 2013 at 07:35 - Reply

  genellemeye gore mi geçiliyor öyle birsey duydumda mesala ben 70 aldım diyelim bi dersten ama genel düşük benimde mi düsüyo böyle bisey varmış galiba bi açıklık getirirseniz sevinirim kafam karıştı iyice

 70. soner yılmaz 21 Ocak 2013 at 12:43 - Reply

  slm bn elektrik teknikeriyim 2012-2013 yılı sağlık kurumları işl.bölümünü okuyom bir sorum olacak (YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE İLĞİLİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA AÖF BÖLÜM AÇILIRMI TEŞEKKÜRLER)

 71. Bedir çaça 20 Ocak 2013 at 13:42 - Reply

  meraba ben önlisans elektik mezunuyum. AÖF adalet bölümünü okumak istiyom sınavsız kayıt yaptırma imkanım warmı acama ?ve kayıt tarihlerinni soracaktım

 72. bedirhan çaça 20 Ocak 2013 at 13:36 - Reply

  meraba ben önlisans elektrik teknikeriyim. A.Ö.F Adalet okumak istiyom. sınavsız giriş kayıt yaptırma imkanım warmı ? ayrıca kayıt tarihleri ne zaman. ??

 73. erol can.. 16 Ocak 2013 at 23:24 - Reply

  Merhaba ben iktisat 4teyim,bitince 2yillik okumak istiyorum. Soru.1) sinavsiz olarak sos.hiz. Veya laborant bolumune girebilirmiyim soru.2) 2 yillik bitince kpss ye hangi bransta girmis olacavim yani 2 yilik bolumumdenmi yoksa 4 yillik iktisattanmi ? CevaplarsNiz sevinirim, tskler..

 74. barış aydın 15 Ocak 2013 at 23:08 - Reply

  merhaba ben ilk senemde üniversite sınavlarına girmedim 2.yılımda sözel olarak hazırlanıyorum ancak bir diğer ihtimal olarak açık öğretim olarak işletme okuyabilir miyim bilgi verirseniz sevinirim..

 75. gökhan öngel 15 Ocak 2013 at 14:10 - Reply

  AÇIK ÖĞRETİM SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜNÜN BU YIL STAJLARI OLACAKMIŞ DOĞRULUK DERECESİ NEDİR BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ RİCA ETSEM

 76. Ebru Çakmak 13 Ocak 2013 at 12:55 - Reply

  Merhaba
  Ben Bilgisayar programcılığı önlisans mezunuyum gelcek tercihlerde iktisat bölümünü veya işletme yazmak istiyorum.
  Mezun olduktan sonra (aöf) diplomamda nasıl gözükecektir

  Teşekkürler

  • Acikogretim 14 Ocak 2013 at 08:08 - Reply

   Diolomanızda İşletme Fakültesi İşletme Bölümü şeklinde yazar. Ön lisans diplomanızda sizde kalır. Yanlız lisans mezunu olduktan sonra önlisans olarak KPSS ye başvuramazsınız.

 77. emine öztürk 13 Ocak 2013 at 12:07 - Reply

  aöf sosyoloji 2 sınıftayım hangi alanlarda çalışabirim formasyon alma hakkım varmı

 78. EMİNE 13 Ocak 2013 at 12:05 - Reply

  aöf sosyoloji 2 sınıftayım nerelerde çalışabilirim

 79. EMİNE 13 Ocak 2013 at 12:03 - Reply

  aöf sosyoloji 2 sınıftayım formasyon alma hakkım varmı

 80. EMİNE 13 Ocak 2013 at 12:01 - Reply

  ben aöf sosyoloji 2. sınıftyım aöflüler örgün öğretimde kendi bölümünün derslerine girebilirmi

 81. Ali Sönmez 12 Ocak 2013 at 17:06 - Reply

  slm ben örgün öğretimde 4.sınıf Türk dili ve edebiyatı öğrencisiyim fakat okul bittiğinde açık öğretimden de farklı bir bölüm okumak istiyorum sizce bu bölüm sosyal hizmetler olabilir mi lisans mezunu olmam bana bir avantaj sağlar mı? iş imkanları nelerdir?

 82. aynur ersoy 11 Ocak 2013 at 23:04 - Reply

  merabalar arkadaşlar ben açık öğretim lisesi son sınıf öğrencisiyim şimdiye kadar doktor olmak istemişimdir oda sanırım aöf de yok birde normal ünversite kazansam yaş sınırlaması varmı bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

 83. özlem mutlu 11 Ocak 2013 at 09:03 - Reply

  aöf ilahiyat önlisans mezunuyum. kpss 60 diyanet dışında başka bir yerde çalışmam mümkün mü. sosyal hizmetler istiyorum.

 84. haticeee 10 Ocak 2013 at 19:11 - Reply

  yanlış bir bilgiyi düzeltmek istiyorum bnde örgün olarak önlisans sosyal hizmetler okuyorum mezun olunca sosyal çalışmacı olmuyoruz sosyal hizmet uzmanı olabilmek için en az 4 yıllık fakülte mezunu olmamız gerekiyor. meslek ünvanımız daha açıklanmadğı için yanlış bilgilenmenizi istemedim.

 85. zeynep asan 06 Ocak 2013 at 18:12 - Reply

  ben 2 ıllık sosyal hızmetler onlısans okuyorum bıtırdıkten sonra kı ıs ımkanları nelerdır yardımcı olunlutfen dıger sorum da su 2 yıllık onlısansı bıtrdıkten sonra uzatabılme ımkanı var mı yada tercıh yapmadan secebılecegımız bolumler var mıdır

 86. murat yaman 06 Ocak 2013 at 11:23 - Reply

  dört yılık mezunu olduktan sonra iki yıllık sosyal hizmetler diplomasi geçerli olurmu?

 87. sultan keser 05 Ocak 2013 at 16:09 - Reply

  sosyal bilimler önlisans nereleri tercih eder?

 88. ayşe arslan 05 Ocak 2013 at 13:14 - Reply

  merhaba ben sosyal hizmetler bölümüne kayıt yaptırmak istiyorum acaba kpss puanı çok mu yüksek bi bilginiz varmı

 89. ayşe arslan 05 Ocak 2013 at 12:54 - Reply

  merhaba ben 7yıl önce düz liseden mezun oldum ve bu yıl sınavlara girip açıköğretimde okumak istiyorum tıbbı dökümantasyon ve sekreterlik bölümünü istiyorum acaba o bölüm yokmu??

 90. özlem palo 04 Ocak 2013 at 17:28 - Reply

  slm arkadaşlar ya ben ygs ye gircem inşallah ondan sonra aöf bölümlernden bi bölüm tercih etmek istiyorum sağlık kurumları işletmeciliği düşünüyorum sizce iş olanağı nasıl ve bide tercihlerde bikaç tane aöf bölümü yazabilirmiyim ? cevaplarsanız hemen çok memnun kalırım…

 91. fatma yurtseven 03 Ocak 2013 at 16:57 - Reply

  ben açık ögretim imam hatip lisesi ögrencisiyim 31 yaşındayım yeterlilik sınavını kazanamazsam neiş yapabilirim

  • Acikogretim 05 Ocak 2013 at 00:18 - Reply

   Maalesef bilemiyorum…

  • yesilovali 19 Ocak 2013 at 21:07 - Reply

   ygs de müracat ederken sınavsız geçişi işaretler isen 2 yıllık ilahiyat a geçebilrsin kanımca imam hatip mezunusunuz..

 92. süleyman güner 02 Ocak 2013 at 19:37 - Reply

  selamın aleyküm 2013ygs ile aöf okumak istiyorum derslerimi kolay ve rahatlıkla gecebilecegim ve sonunda iş garantisi olan bölüm hangisidir sizce herkes bi bölum diyor iktisad işletme maliye neye karar vermeliyim teşekkürler…

  • DURU 10 Temmuz 2013 at 11:58 - Reply

   MERHABA.. 2013 meslek lisesi mezunuyum Türk Dili ve Edebiyatı okumak istiyorum.. bu yılın taban puanını bilmiyorum bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.. LYS puanım 264..

   • gkhnozclk 13 Temmuz 2013 at 22:18 - Reply

    Bir çok okula puanın yeter. Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Eskişehir Osmangazi gibi okullar var.. Oraları kaçırma derim. Başarı sıralamanı bilemiyorum ama büyük ihtimal ilk 300.000 içerisindesindir.. Sonuç olarak büyük ihtimalle girersin. Ben 236 taban puanı ile 305 bin kişi arasında girebiliyorum İnşallah. Bir kaç kişiye de sordum. Kesin girersin dediler benim için. Senin de gireceğini düşünüyorum..

 93. volkan ışık 01 Ocak 2013 at 17:26 - Reply

  arkadaşlar açık öğretim olarak bankacılık e finansman bölümü bulunuyor mu

  • Acikogretim 01 Ocak 2013 at 22:40 - Reply

   Bankacılık ve Sigortacılık bölümü bulunmaktadır.

 94. YUNUS KILIÇOĞLU 31 Aralık 2012 at 08:15 - Reply

  mrb ben atatürk üniversitesi aöf adalet 1.sınıfta okumaktayım diploma aldığımda açıköğretim fakültesimi yazacak yoksa adalet myo mu yazacak birde mezun olanların iş imkanları neler…..?

  • Acikogretim 01 Ocak 2013 at 22:18 - Reply

   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yazacak. İş imkanı olarak Avukatlık bürolarında çalışabilirsiniz, KPSS ile adliyelerde çalışabilirsiniz.

 95. tuğçe 28 Aralık 2012 at 16:47 - Reply

  ben aöf 1.sınıf uluslararası ilişkiler okuyorum 2 sorum olcak.1)mezun olduktan sonra diplomamızda aöf mezunumu yazacak 2)kredi yada burs alma şansımız var mı?

  • Acikogretim 29 Aralık 2012 at 07:31 - Reply

   Diplomanızda Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yazmaktadır. Kredi veya Burs İmkanınız mevcuttur. Ama başvurular bu yıl için geçti.

   • tuğçe 31 Aralık 2012 at 07:44 - Reply

    tmm çok tsk edrm

 96. Begüm Kaymak 27 Aralık 2012 at 13:24 - Reply

  laborant ve veterinerlik bölümünün iş imkanları neler?

 97. Adem Adem 26 Aralık 2012 at 22:57 - Reply

  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne bu sene kayıt yaptırdım. Yalnız açıklamanız üzere Formasyon verilmiyor. Size iki sorum olacaktır, lütfen açık bir dille yorumlayıp cevaplar mısınız ?

  1) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra herhangi bir süre sonra formasyon alabilme ihtimalimiz olacak mıdır ? (örneğin; bir daha ki seneye formasyon gelirse veya ücret karşılığı )
  2) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden ben mezun olduğumda formasyonum olmaz ise eğer ki görünüşe göre olmayacaktır. Hangi işlerde çalışabilir, ve hangi alanlarda kendimi geliştirebilirim. (Çünkü bu bölümü severek kaydoldum. Yararlı işler yapmayı istiyorum.) İş olanakları nelerdir. En ince ayrıntısına kadar bana cevap yazarsanız eğer sizlere minnettar kalırım dualarımı esirgemem.

  • Acikogretim 28 Aralık 2012 at 08:00 - Reply

   Eğer formasyon hakkı tekrar tanınrsa evet alabilirsiniz.
   Açıkcası Edebiyat mezunları ne iş yapar emin değilim.

 98. yağmur deniz 26 Aralık 2012 at 09:52 - Reply

  inşaat önlisans mezunuyum açıköğretimden sınavsız 3. sınıftan devam edebilecegim bölümler hangileri ve sayısalcı olarak hangi bölümü tercih etmeliyim

  • Acikogretim 28 Aralık 2012 at 07:23 - Reply

   iKTİSAT, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, KAMU YÖNETİMİ, MALİYE, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İŞLETME, KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ bölümlerinden birisinin 3.sınıfına direk kayıt olabilirsiniz. Bölüm tercisi size kalmış. Hangi alana daha ilgi duyarsanız onu tercih etmenizi öneririm.

 99. musa öncü 24 Aralık 2012 at 22:16 - Reply

  açıköğretimde önlisans sağlık memurluğu vardı ama bölümlerde göremiyorum kaldırıldımı..cevaplarsanız sevınırım

  • Acikogretim 28 Aralık 2012 at 06:32 - Reply

   Bu bölüm artık öğrenci almıyor maalesef.

 100. gül 24 Aralık 2012 at 20:50 - Reply

  merhaba arkadaşlar.2011 aöf tde öğrencisiyim.bir kaç sorum olacak.sanırım formasyon hakkımız var.peki mezun olunca açık öğretim yazacak mı diplomada bazı üniversteler aöf kabul etmiyor.bilgilendirirseniz sevinirim.

  • Acikogretim 28 Aralık 2012 at 06:30 - Reply

   Diplomanızda Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yazacak.

 101. hatice topgül 24 Aralık 2012 at 07:20 - Reply

  mrb 2013 ygs ile açık öğretimde okumak istiyorum.Sizce iş bulma olanağı en çok olan bölüm nedir?Meslek lisesi bilgisayar mezunuyum,özel bir şirkette önmuhasebe bölümünde çalışyorum.Yanıtlarsanız çok seviniri,teşekkürler

  • Acikogretim 24 Aralık 2012 at 20:39 - Reply

   Muhasebe işi yapıyorsanız İşletme veya İktisat okuyabilirsiniz.

 102. mehmet sakallı 23 Aralık 2012 at 23:08 - Reply

  Mehaba ben şuan gümüşhanede işletme bölümü okuyorum 2.sınıftayım ama altan ve bu senden çok dersim olduğu için 3.sınıfa geçemicem acaba acık ögretime geçersem kaldıgım yerden devam edip alttaki dersleri verebilirmiyim yoksa 1. sınıftan tekrar başlıyıp geçtigim dersleri görmeyerek mı devam ederm. lütfen cevap verırsenız cok sevinirim teşekkürler

 103. Ecem Kardeşsever 21 Aralık 2012 at 17:44 - Reply

  Açıköğretim hemşirelik var mı? ayrıca tıbbi bölümlerde iş imkanlarım var mı ?
  Kararsızım. Çocuk gelişimide olabilir. Türk Dili ve Edebiyatıda olabilir.
  Hangisinin iş imkanı daha fazla öğrenebilirmiyim ? ( 2 senelik bölüm olsada 4 e tamamlıyacağım. 2 senelik üniversiteyi üniversiteden saymıyorum) ona göre iş imkanlarını yazarsanız sevinirim. Teşekkürler.

  • Acikogretim 22 Aralık 2012 at 07:08 - Reply

   Hemşirelik bölümü çok eskiden vardı. Artık öğrenci almıyor. Okul öncesi öğretmenliği bölümü de öğrenci almıyor.

 104. Mehmet yalçın 20 Aralık 2012 at 23:23 - Reply

  slm arkadaşlar ben turizm ve seyahat hizmetleri bölümünü okumaktayım. eğer bölümü bitirirsem lisans yapmak istersem. anadolu üniversitesinin turizm ile ilgili Lisans programları var mı bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden çok tşk ederim

  • Acikogretim 21 Aralık 2012 at 06:26 - Reply

   Konaklama İşletmeciliği bölümü mevcuttur.

 105. ebru günay 15 Aralık 2012 at 14:26 - Reply

  mrb rehabilitasyon merkezinin açıkögretimden 4 yıllık ve 2 yıllığı var mı

 106. SİMGE SOYSAL 14 Aralık 2012 at 13:01 - Reply

  mrb ben bu sene laborant ve veteriner saglık bolumune kayıt oldum sebebı ıse ozel hastane laboratvarlarında calısmaktı… oyle bı ımkanım hala var mı acaba???

 107. yusuf yılmaz 05 Aralık 2012 at 18:17 - Reply

  ıı gunler ben 2007 end. meslek lısesı elektronık mezunuyum askerden yenı geldım normal 1. ogretım okusammı acıkogretımmı dıye dusunuyorum yardımcı olurmusun hangısı ıı olur

  • Acikogretim 06 Aralık 2012 at 14:38 - Reply

   Eğer örgün bir bölüm kazanabiliyorsanız ve imkanınız varsa o şekilde okumanızı tavsiye ederim.

 108. HATİCE ATEŞ 05 Aralık 2012 at 10:38 - Reply

  slm ben aöf laborant veteriner sağlık bölüümnden eylül ayında mezun oldum,devlet dairesinde iş imkanım var mı

 109. ramazan çiçek 27 Kasım 2012 at 20:56 - Reply

  bakıyorum da tarım programını burda da pek takan olmamış……

 110. beyza karabalık 26 Kasım 2012 at 21:41 - Reply

  sorularıma cevap yazdığınız için çok teşekkür ederim

 111. beyza karabalık 26 Kasım 2012 at 00:57 - Reply

  farmosyon ne zaman kalktı ben yararlanabiliyo muyum? 2 yıl önce 1. sınıfa kayıt yaptım sene kaybım oldu 2. sınıftayım.türk dili ve edebiyatında okuyorum…

  • Acikogretim 26 Kasım 2012 at 06:35 - Reply

   Formasyon bu yıl kaldırıldı. Ama 2012-2013 eğitim döneminden önce kayıtlı olanların formasyon hakları devam ediyor. Yani senin formasyon alma hakkın bulunmakta.

 112. beyza kara 26 Kasım 2012 at 00:56 - Reply

  farmosyon ne zaman kalktı ben yararlanabiliyo muyum? 2 yıl önce 1. sınıfa kayıt yaptım sene kaybım oldu 2. sınıftayım.türk dili ve edebiyatında okuyorum…

  • Acikogretim 15 Aralık 2012 at 06:37 - Reply

   Siz yararlanabilirsiniz. İlk def bu yıl kayıt yapanlar için kalktı.

 113. MURAT KİRAZ 22 Kasım 2012 at 13:01 - Reply

  s.aleyküm tarih bölümü okuyorum 2 sınıftayım öğretmenlik yolu açıkmı saygılar

  • Acikogretim 23 Kasım 2012 at 06:14 - Reply

   A.s. evet siz formasyon alabilmektesiniz.

 114. beyza kara 17 Kasım 2012 at 16:52 - Reply

  türk dili ve edebiyatında okuyorum öğretmenliğinin önü açık mı

  • Acikogretim 19 Kasım 2012 at 06:30 - Reply

   eğer bu yıl 1.sınıfa ilk defa kayıt oldu iseniz maalesef geçen yıl alınan kararla formasyon alamamaktasınız.

 115. süreyya kilci 07 Kasım 2012 at 18:02 - Reply

  selam ben sosyal hizmetleri okuyorum sadece 1. sınıftan bir dersim kaldı.acaba güz döneminde bu dersi verirsem mart ayında mezun olabilirmiyim.nasıl öğrenebilirim iyi günler

  • özlem 12 Kasım 2012 at 20:42 - Reply

   bende aynı şekılde tek dersten kaldım sınavlar ocak ve şubatta olduğu için verirsen martta mezun olursun

 116. LEYLA UMUT 15 Ekim 2012 at 18:33 - Reply

  slm lisans bolümünde okumaktayım.açık ögretim bölümünden mezun oldugumuzda ön lisans kpss ye gıremeyecek mıyız
  tsk.

 117. Cemal ALTUNKILIÇ 07 Ekim 2012 at 11:11 - Reply

  sosyal hizmetler bölümünün kitap parası ne kadar biliyor musunuz?

 118. Cemal ALTUNKILIÇ 07 Ekim 2012 at 11:09 - Reply

  Merhaba Sosyal Hizmetler bölümünde öğrenim gideri ne kadar biliyor musunuz.

 119. fatma evli 27 Ağustos 2012 at 08:46 - Reply

  adalette boş kontenjan var mı ek yerleştirmede yazabilirmiyim birde bu soruların cedvaplarını ne zaman alacm bn

 120. tarihçi 23 Ağustos 2012 at 21:25 - Reply

  meraha.bu sene ygs ye girdim puanım 240 dı açıköğretim tercih edecektim ama şuan da bi lisans proğramımda okumaktayım ikinci üni olarak sosyal hizmetler bölümünü okumak istiyorum ek yerleştirmelerde tercih yapmalımıyım yoksa ikinci üni olduğu için direk kayıt mı olmalıyımm lütfen cevaplarsanız sevinirm tşk ederim…

 121. Samba defne 10 Ağustos 2012 at 08:15 - Reply

  Bilgi yönetimi neden yok:S

  • Acikogretim 10 Ağustos 2012 at 09:24 - Reply

   Bölüm bu yıldan itibaren öğrenci almıyor..

 122. tuğba şengün 09 Ağustos 2012 at 08:19 - Reply

  büro yönetimi ve y. a. ile ilgili bilgi verir misiniz?

 123. fatma fatma 08 Ağustos 2012 at 22:20 - Reply

  atatürk unıversıtesı acıköğretım bölümünün egıtım seklı nasıl olacak acaba aynı aöf dekı sıstem gıbımı farklımı merak edıyorum

  • Acikogretim 10 Ağustos 2012 at 09:33 - Reply

   Aynı sistem, sınavları internet üzerinden gireceksiniz. Dersleri internet üzerinden video şeklinde veya e-kitapla çalışabileceksiniz.

 124. Aydoğan 08 Ağustos 2012 at 15:28 - Reply

  daha öncede bir yorum yazmıştım ama kaldırmışsınız herhalde eleştiriye gelemiyor musunuz???
  böyle bir bilgilendirme tercihlerden önce paylaşılmalı değil miydi?

  • Acikogretim 10 Ağustos 2012 at 12:07 - Reply

   Ancak fırsat bulabildiğim için ekledim. Ben sadece kişilere yardımcı olmaya çalışan birisiyim. Üniversite ile yakından uzaktan bir bağım bulunmamaktadır.

 125. ümran savma 08 Ağustos 2012 at 14:15 - Reply

  ingilizcee öğretmenliği bölümü kapatıldıı mıı

  • Acikogretim 08 Ağustos 2012 at 14:17 - Reply

   Eğitim bölümleri kapatıldı …

 126. vildan zennure koç 08 Ağustos 2012 at 13:51 - Reply

  coğrafya bölümünün iş olanaklarını paylaşırmısınız?

 127. Bekir çatar 08 Ağustos 2012 at 13:05 - Reply

  Türk dili ve edebiyatı bölümü iş olanaklarını da yazın lütfen.

 128. filiz özden 05 Ağustos 2012 at 19:56 - Reply

  bütün bölümler yazılmamış,sosyal bilimler önlisans bölümünü bitirenlerin çalışma alanları nelerdir?
  sosyal hizmetleri bitirenlerin çalışma alanlarında da çalışabilirler mi?teşekkürler

 129. hanife mazman 05 Ağustos 2012 at 00:07 - Reply

  şu yazıyı üç gün önce yayınlasaydınız çok sevinecektim.günlerdir gitmediğim dersane kalmadı.herkes farklı yönlendiriyo,hiç biri net bi bilgiye sahip değil.ben adalet seçtim inşallah hayırlısı olur.daha detaylı bilgi verirseniz sevinirim.diğer bölümler hakkındada açıklama yaparsanız sevinirim.

 130. sevde şahin 04 Ağustos 2012 at 22:05 - Reply

  mrb ben sosyal hizmetler bölümünü okuyrm bittirdikten sonra söylediğiniz alanlarda çalışmak için kpss ye girmeye gerek var mı varsa bile en az kaç puan almam gerekir.

 131. Güler Kahraman 04 Ağustos 2012 at 20:15 - Reply

  bilgilendirme açısından oldukça yararlı ; ama olay bu işlere girebilmekte … teşekkür ederim bu tarz bilgileri paylaştığınız için .

 132. nurdan tatar 04 Ağustos 2012 at 08:25 - Reply

  sosyal hizmetler önlisans bölümünün gelecegi nasıl olur sizce

  • pınar 26 Temmuz 2013 at 16:10 - Reply

   ben uluslararası ilişkiler 1. sınıfa gectim bu sene (ingilizce hazırlık okudum) okudugum bölüme faydalı olsun diye acıkögretimde de bi bölüm okumak istiyorum benim için en iyi lisans ya da önlisans programı hangisi olur ?

   • burcu 24 Aralık 2013 at 21:24 - Reply

    benim isteğim sınavsız ikinci üniversitenin isuzemde olması yani sınavsız ikinci üniversitenin uzaktan eğitimde de olması gerektiğini düşünüyorum bunun için yazımı okuyanlar istanbul üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakültesi dekanlığına dilekçe yazmaları için rica ediyorum

Yorumunuzu/Sorunuzu Yazabilirsiniz »

altın fiyatları - altın piyasası - integralforex - Sohbet - antalya evden eve - promosyon - sesli dunya - sesli chat - - andorid program - sesli sohbet