Açıköğretim Bölümleri İş Olanakları Nelerdir..

Admin 22 Mayıs 2014 218

Açıköğretim Bölümleri İş Olanakları Nelerdir.

 

Merhaba Arkadaşlar; Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’de açıköğretim fakülteleri ile bize okula gitmeden eğitim hizmeti sunmaktadır. Birçoğumuz açıköğretim fakülteleri bölümlerininde okumakta, mezun veya yeni kayıt olacağız. Ama okuduğumuz veya kayıt olacağımız bölümlerin iş olanaklarını çoğumuz maalesef bilmiyoruz. Bu eksikliği gidermek ve açıköğretim okuyanlara/okuyacaklara katkıda sağlayabilmek adına yaptığımız araştırmaya göre iş olanaklarını bölüm bölüm aşağıya ekledik. Umarım sizlere fayda sağlayabiliriz.

 

Açıköğretim Mezunlarının İş Olanakları

Açıköğretim Mezunlarının İş Olanakları

Açıköğretim Bölümlerinin Çalışma Alanları Nelerdir ? 


AÇIKÖĞRETİM 4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

Felsefe :
Felsefe bölümü mezunları başta Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde TRT’de üniversitelerde kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim kültür insan ilişkileri planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde değişik kadro ünvanları ile çalışma imkânı bulmaktadırlar.
Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler; yeteneklerini kanıtlayanların isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır.

Sosyoloji :
Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede,toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır.

Tarih :
Üniversite ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim üyesi olmak ya da araştırma enstitülerinde çalışmak için lisansüstü eğitim görmek şarttır. Tarih bölümü mezunlarından Osmanlıca’yı iyi bilenler “Arşivci veya Tasnif Elemanı” olarak da çalışabilirler. Tarihçilik iş bulma olanağı kısıtlı bir alandır; ancak bu alan çok yetenekli ve meraklı kendini yetiştirmeye istekli kimselere doyurucu çalışma olanağı sağlar. Arşivciler tapu daireleri Türkiye Büyük Millet Meclisi adliyeler gibi eski belgeleri saklamak durumunda olan kuruluşlarda iş bulabilirler. Turist rehberliği de tarih bölümü mezunlarının çalışma alanı olabilir.

Türk Dili ve Edebiyatı :
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, iş imkânı en fazla olan bölümlerdendir. Bölüm mezunları eğitim formasyonu almaksızın dershanelerde öğretmenlik yapabilmekte; bunun yanı sıra, verilen sertifikalarla Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanında çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde çalışabilmektedirler.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri :
Bu alanda öğrenim görenler, DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurt içi ünitelerinde, SSK, Bağ Kur, T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında, müfettiş, uzman ve ateşe olarak öteki bakanlıkların sosyal işler bölümünün yönetiminde; işçi ve işveren kuruluşlarında;kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinde yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. İşçi ve işveren sendikalarında Toplu Sözleşme Uzmanı olanakları bulunmaktadır. Mezunlar ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarırun çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme şahsi yetenek ve yabancı dile bağlıdır. Kazanç devlet sektöründe yürürlükteki kanunlarla, özel sektörde sözleşme ile tespit edilir. Özel sektörde ödemeler devlet sektöründekinden daha doyurucudur. Kamu ve özel kuruluşların personel yönetimi bölümlerinde bu program mezunları tercih edilmektedir.
Bölüm şu anda sadece Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi anabilim dalından oluşmaktadır.

İktisat:
İktisat mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır.
Bölüm mezunları, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

Kamu Yönetimi :
• Kaymakamlık, mülki idare amirlikleri,
• İdare mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde idari hakimlik,
• Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik, danışmanlık,
• Polislik, komiser yardımcılığı, komiser ve emniyet teşkilatında diğer uzmanlık görevleri,
• KİT’ler ile yatırımcı kuruluşlarda orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,
• Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,
• Danıştay ve Sayıştay’da denetçi ve uzmanlık,
• Dış İşleri Bakanlığı’nda meslek memurluğu ve idari memurluk,
• İçişleri Bakanlığı’nda İl Planlama ve Koordinasyon Uzmanlığı,
• Rekabet Kurulu, Telekom Üst Kurulu gibi üst (düzenleyici) kuruluşlarda uzmanlık ve denetçilik,
• Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TUİK/DİE gibi kuruluşlarda müfettişlik ve uzmanlık,
• Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlık…

Maliye:
Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst düzey görevler ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik ve uzmanlık bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu görevleridir. Ayrıca mezunlar üniversitelerin araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarında da istihdam edilebilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunlara ilave olarak İİBF mezunlarının istihdam edilebilme olanağının yüksek olduğu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği de Maliye Bölümü öğrencilerinin istihdam olanağının yüksek olduğu bir diğer alandır. Ayrıca eğitimleri boyunca iyi bir bilgi birikimiyle donatılmış olan mezunlar bankacılık sektörü başta olmak üzere özel sektöre ait bir çok alanda istihdam olanağına sahiptirler.

Maliye bölümü mezunları için…
…Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst düzey görevler ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik ve uzmanlık bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu görevleridir…

Uluslararası İlişkiler:
Mezunlar Türkiye’de başta Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Turizm Bakanlıkları olmak üzere, Milli İstihbarat Teşkilatı, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlıkları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile üniversitelerde görev alabilirler. TOBB-ETÜ mezunları bu görevleriyle Türkiye’yi dünyada temsil ederken, aynı zamanda aldıkları dünya çağında eğitim ve yabancı dil seviyeleri ile NATO, Birleşmiş Miletler, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği uluslararası kuruluşlarda da görev yapabilirler.

İşletme :
İşletme Bölümü mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü işletmede iş bulma olanağına sahiptirler…

Mezunlar sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler….

Ayrıca mezunlar pazarlama,üretim,personel yönetimi,muhasebe,bütçe planlama ve finansman alanlarında çalişabilirler..

Özel söktürün yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı da bulabilirler…
İşletme Bölümü Mezunları günümüzde en çok bankalarda iş bulabilmektedir.

Konaklama İşletmeciliği :
Bölüm mezunları, konaklama işletmelerinde, seyahat acentalarında ve turizmle ilgili tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Bölüm mezunlarının yaptıkları işler, genel müdür, genel müdür yardımcısı, önbüro müdürü, yiyecek-içecek müdürü, gece müdürü, satın alma sorumlusu, insan kaynakları yöneticisi, rezervasyon sorumlusu, resepsiyon sorumlusu, barlar şefi, kat hizmetleri yöneticisi vs. şeklinde sıralanabilir. Meslekte ilerleyebilmek için, ilk zamanlar resepsiyon memuru, barmenlik gibi bölümlerden başlanarak, zamanla idarecilik statüsüne ulaşılabilir. Ancak iyi derecede yabancı dil bilen, donanımı iyi mezunlar, doğrudan idarecilik de yapabilirler. Türkiye’nin turizm potansiyeli ülke içinde ve uluslar arası alanda yeterince tanıtılamamıştır. Yapılacak iyi bir tanıtım hem turist potansiyelimizi hem de bu alanda çalışacak elemanlara olan ihtiyacı artıracaktır.

 

2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

Adalet :
Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

Bankacılık ve Sigortacılık :
Bu bölüm mezunları, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Bankacılık, Sigortacılık, Uluslararası Denetim Şirketleri, Kamu Finans Kurumları, Leasing Şirketleri, Reasürans Şirketleri, İşletmelerin Finans Bölümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Faaliyet alanlarında faaliyete bulunur.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı :
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında; başta, TBMM ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu olmak üzere, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında ve diğer önemli kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.

Çağrı Merkezi Hizmetleri :
mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak çağrı merkezleridir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilirler.

Dış Ticaret :
Dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve özel firmalarda görev alabilirler.

Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı :
Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir.

Emlak ve Emlak Yönetimi :
Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olanların sektörde iş bulmaları zor değildir. Bu kişiler Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olduktan sonra kendi emlak ofislerini açabilirler;gayri menkul ortaklıklarında, arsa ve yapı kooperatiflerinde veya bu sektörde hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Ev İdaresi :
Ev idaresi mezunu olanlar hastane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda kurumun temizliği,döşenmesi, eşyaların bakımı gibi modern işletmecilikte önemli yeri olan kurum ve ev idareciliği; tüketicinin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yapar Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda meslek dersleri öğretmeni olarak çalışabilirler.
Ev idaresi bölümü mezunları yurtlarda, otellerde, kreşlerde, hastanelerde ve huzurevlerinde, kısaca evin fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu kuruluşunda veya özel kuruluşunda görev yapmaktadırlar.

Fotografcılık ve Kameramanlık :
Fotoğrafcılık ve Kameramanlık mezunu olanlar matbaalarda, basında, grafik ve reklam şirketlerinde özel ve resmi televizyon kuruluşlarında görev alabilirler, isterlerse özel işyeri açabilirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım:
Hakla ilişkiler ve tanıtım alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm özel ve kamu kesiminde halka ilişkilerin uygulama biçimleri üzerine ve eğitim araştırma yapar. Halkla ilişkiler uzmanını amacı, çalıştığı kurumu halka tanıtmak, kurum ile halk arasında iletişim sağlamaktır. Bunun için kurumu tanıtıcı broşürler, raporlar hazırlayarak bunları kitle iletişim araçlarıyla halka duyururlar. Kurum ileri geleneklerinin konuşma ve yazışmalarının gözden geçirirler. Basın, konferans, yıldönümü toplantıların beklenen etkiyi yapması için gerekli koşullar hazırlarlar. Kısaca çalıştığı kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturmaya çalışırlar. Mezunlar bank , fabrika, hastane, üniversite gibi özel ve kamu sektörüne ait çeşitli kurumlarda çalışabilirler.

İlahiyat :
Halen ilahiyat fakültesi mezunlarının önemli bir kısmı imam hatip okullarında meslek dersleri ve orta dereceli okullarda din ve ahlak dersleri öğretmeni olarak görev almakta, bir kısmı müftü ya da vaiz olarak çalışmakta, küçük bir kısmı da ya Diyanet İşleri Başkanlığında ya da fakülte ve yüksekokullarda öğretim ve araştırma alanında çalışmaktadırlar. Son yıllarda ülkemizde çok sayıda imam hatip okulları açılması, ilahiyat fakültesi mezunlarına öğretmen olma olanağı sağlamıştır. Ancak, müftü veya vaiz olarak çalışma alanının sınırlı olduğu söylenebilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi :
Mesleğin çalışma alanları, çeşitli özel kurumlar ve kamu kuruluşlarıdır. Özellikle şirketlerin orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyulan yöneticileri seçen, firmaların politika ve stratejilerini belirleyenler profesyonel yönetim danışmanlık ve insan kaynakları şirketleridir. Bu şirketler insan kaynakları uzmanı istihdam etmektedirler. İnsan kaynakları uzmanlığı kavramı büyük firmalarda yeni yeni tanınmakta ve yerleşmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman az olup, ihtiyaç ise giderek artmaktadır. İşyerleri genellikle yabancı dil ve bilgisayar bilen elemanları tercih etmektedirler.

İşletme Yönetimi :
İşletme Yönetimi Programı, ekonominin en önemli birimlerini oluşturan ulusal ve uluslararası işletmelerin; muhasebe, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler ve diğer bölümlerinde çalışacak uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Her sektörde ve çeşitli konumlarda iş bulabilme imkânına sahiptirler.

Kültürel Miras ve Turizm :
Mezunlar turizm sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü karşılayacaklardır.

Laborant ve Veteriner Sağlık :
Laborant ve Veteriner Sağlık Programından mezun olan öğrencilerimiz; Devlete ait Tıbbi Tahlil Laboratuarlarında (KPSS puanına göre ), Tarım Bakanlığının ilan edeceği açık kadrolarda (Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlükleri, İl kontrol laboratuarları, Hayvancılık Araştırma Enstitüleri, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri, Belediyeler) (KPSS puanına göre) görev alabileceği gibi, Damızlık yetiştirici (Sığır, Koyun ve keçi) birliklerin, Süt üretici Birlikleri, Özel Veteriner Klinikleri (poliklinik, Pet-klinikleri), Hayvan Hastaneleri, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Çiftlikleri, Hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, Gıda üretim tesisleri, Yem sanayii, Deney hayvanlarının üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar çalışma alanlarıdır.

Lojistik :
Dış ticaret, ulaşım ve lojistik alanında faaliyet gösteren firmalarda iş olanakları mevcuttur.

Marka İletişimi :
Mezunlar; üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların; işletmelerin marka yönetimi birimlerinde,pazarlama bölümlerinde, reklam bölümlerinde, halkla ilişkiler bölümlerinde, kurumsal iletişim bölümlerinde, reklam ajansları, halkla ilişkiler ajansları ve yapım şirketlerinde çalışma olanağına sahip olabilmektedirler.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası :
Bankalar, Sigorta Şirketleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Aracı Kurumlar, Araştırma Kuruluşları, Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları :
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programındanmezun olan öğrenciler, muhasebeve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgilidepartmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler.Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler.
Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerindehizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorikbilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlımuhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörderahatlıkla iş bulabilmektedir.
Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma olanakları vardır. Bu meslekte iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Son zamanlarda muhasebecilik alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı görülmekte ve bu oran giderek artmaktadır. Bundan dolayı bu alanda bilgisayarlı muhasebe paket programlarını kullanan nitelikli elemanlara piyasada ihtiyaç duyulmaktadır.
Program mezunları basta Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri isletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Mezun olan öğrencilerin çoğu piyasada is bulmaktadırlar. Öğrencilerin çoğu genellikle stajını yaptığı işyerlerinde kalmaları için teklif almakta ve devamlı olarak ise yerleşmektedirler.

Parekende Satış ve Mağaza Yönetimi :
Özel ve Kamu kuruluşlarının ilgili birimleri
Danışmanlık Firmaları
Firmaların Halkla İlişkiler Departmanları
Reklamcılık şirketleri
İletişim Firmaları
Pazarlama Şirketleri
Uluslarası işletmecilik kuruluşları
Uluslarası ticaret kuruluş ve şirketleridir
Radyo ve Televizyon Programcılığı :
Radyo Televizyon Programcılığı Programından mezun olan öğrenciler radyo ve televizyonlar başta olmak üzere tüm kitle iletişim araçlarında çalışabilmektedirler.
İş bulma imkanının geniş olduğu televizyonlarda kamera önünde çalışabildikleri gibi metin yazarı,haber editörü,muhabir, yönetmen yardımcısı,ses teknisyeni,stüdyo şefi, kayıt teknisyeni yapım yardımcısı,prodüksiyon amiri gibi görevler de alabilmekte ve ilgi alanlarına göre çeşitli radyo , dergi,gazete gibi araçlarda da iş bulmaları mümkündür.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği :
Mezunlar, Sağlık Kurumları İşletmecisi unvanı ile kurumların personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç – gereç vb. satın alınması,
çalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işler yaparlar. Sağlık kurumları işletmecileri, kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK’nın sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten kuruluşların sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler, Sağlık kurumlarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ihtiyacı, bu alan mezunlarının iş imkanını artırmaktadır.

Sosyal Hizmetler :
Mezunlar, görev aldıkları kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. Sosyal Çalışmacı “Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanı ile, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümü, bu sorunların toplumsal olarak engellenmesi ve çözülmesi için, kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalar yapar. Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların huzur evlerine yerleştirilmeleri ve bakımlarının sağlanması; kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmeleri; yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi veya aileler ile gelişmede geri kalmış kırsal alanlarda ve gecekondu bölgelerindeki insanların ihtiyaçlarının saptanması ve giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve bu hizmetlerin uygulanması için kaynak sağlanması konularında çalışırlar. 

Mezunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, SSK’da, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda, DPT’de, sosyal hizmet il müdürlüklerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, körler ve sağırlar okullarında, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, huzurevi açma hakları da vardır.

Spor Yönetimi :
Turizm sektöründe, Sportif Organizasyonları, GSGM, Federasyonlar, Spor Medyası, Fitness Salonlarında yöneticilik, Spor Klüplerinde yöneticilik vb. alanlarda iş imkânına sahiptir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği :
Turizm Meslek Elemanı” ünvanını kazanan öğrencilerimiz başta konaklama tesisleri olmak üzere sektörün diğer alanlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerin başlıca istihdam edilebileceği sektörler şunlardır:
• Konaklama Tesisleri (Otel, Tatil Köyü),
• Yiyecek-İçecek İşletmeleri (Restoran, Kafe, Catering),
• Havayolu İşletmeleri,
• Çeşitli Ulaştırma Şirketleri,
• Turizm Rehberliği,
• Kültür ve Turizm Bakanlığı,
• Turizm Yazarlığı ve Fotoğrafçılığı,
• Kongre-Konferans Merkezleri,
• Hastanelerde yatak ve yiyecek-içecek servis hizmetleri,
• Turizm Enformasyon Merkezlerinde çalışma olanağı bulabilirler.

Turİzim ve Seyahat Hizmetleri :
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı mezunları; özel ve kamu turizm kurumlarında, otel-tatil köyü vb. konaklama işletmelerinde, lokanta vb. yeme-içme işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, tur operatörü şirketlerinde, acenta yolcu satış (ticketing) işlemlerinde, reklamcılık-tanıtım, fuarcılık gibi alanlarda, turizm pazarlamacılığına yönelik olarak pazarlama planlaması, satış, pazarlama denetimi, sipariş alma, mağaza içi satış vb. alanlarda istihdam edilmektedir. Mezunlarımız gerekli niteliklere sahip olmak koşuluyla seyahat acentası sahibi olarak kendi iş yerlerini açabilirler. Mezunlardan TÜRSAB’ın açtığı “enformasyon memurluğu sınavı” ile “enformasyon memuru yabancı dil” sınavlarında başarı gösterenler, “enformasyon memuru” sıfatını alarak seyahat acentalarında istihdam edilirler. Seyahat acentası yönetici olarak görev alabilirler.

Yerel Yönetimler :
Yerel Yönetimler meslek elemanı genellikle belediyeler, valilikler ve buna bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Yerel Yönetimlerde halkla ilişkiler, kamu yönetimi, personel yönetimi konularında iyi yetişmiş ara elemanlara ihtiyaç vardır. Ülkemizde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiği gündemdedir. Yerel yönetimlerin etkinliklerinin artırılması, halka daha iyi hizmet sunulması için yetişmiş, bilgili elemanlara büyük ihtiyaç olacaktır.

Özel Güvenlik ve Koruma :
Meslek elemanları kamu ve özel sektöre ait çeşitli bölümlerin kreş, okul hastane, metro, havaalanı, şirket merkezleri & fabrikalar fuarlar, sergiler açık hava konserleri festivaller, konferanslar gibi, organizasyonlarda çalışabilirler. Özel güvenlik şirketlerinin sayısı artmakta ve elemanlar bu özel kuruluşa ait şirketlerin personeli olmakta ve özel güvenlik şirketleri hangi kuruluşu koruma görevini almışsa Özel Güvenlik ve Koruma Meslek elemanları oralarda görev yapmaktadır. Meslek elemanlarının Yabancı dil bilmesi meslek için avantaj teşkil eder. Ayrıca kendine ait güvenlik şirketi kurabilir.

218 Soru Sorulmuş. SORU/YORUM YAZMAK İÇİN SAYFANIN EN ALTINA İNİN. »

 1. mahmutt 17 Eylül 2014 at 15:12 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  ben 4 lisans mezunuyum önlisan s okumak istiyorum bitirince rahatça iş bulacağım hangisi

 2. çiçek 17 Eylül 2014 at 11:49 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  merhaba, acaba tüm tercihlere aynı bölümü yazsak sıkıntı olur mu ?

  • Admin 17 Eylül 2014 at 13:16 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   Sistem o şekilde işlemiyor. ilk tercihe yazdığında önce onu kontrol ediyor, eğer ona yerleşemiyorsan kaçıncı tercihe yazarsan yaz yine yerleşemezsin. İlkine yerleşemediğinde ikincisine bakr, onada yerleşemiyorsan üçüncüsüne bakar böyle devam eder.

 3. Soksuz 2 Eylül 2014 at 13:26 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Merhaba Hocam,
  Turizm ve Otel işltm Yüksekokul Mezunuyum.
  Aöf İşletme öğrencisiyim.
  Turizm mezunu olarak Aöf’de secebileceğim diğer bölümler konusunda beni bilgilendirebilir misiniz?

  Ayrıca şu an işletme eğitimimi dondurup ya da yapılabilecek ne varsa ; 3′den devam edecek şekilde yeni bir bölüm seçme şansım söz konusu mudur ?
  Teşekkür ederim..

  • Admin 3 Eylül 2014 at 05:59 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   3.sınıftan devam olarak, mevcut kaydınızı sildirerek Konaklama İşletmeciliği bölümünün 3.sınıfına direk kayıt olup okuyabilirsiniz. BURAYA tıklayarak sınavsız dikey geçiş konusunda bilgi alabilirsiniz.

 4. yasemen 2 Eylül 2014 at 11:12 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  aöf ilahiyat önlisans bitirenler nasıl kuran kursu hocası olurlar

  • Admin 2 Eylül 2014 at 13:20 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   Maalesef bilemiyorum ama sanırım KPSS ye girip Diyanetten atanma bekleyecekler veya İlçe Müftülüklerine başvurup ücretli öğretici olacaklar. En kolay ve doğru bilgiyi ilçe müftülüklerinden alabilirsiniz.

 5. izzet 23 Ağustos 2014 at 13:33 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Slm hocam ygsden ham puanım 171 ek puanımla 208 acaba bu ek tercihlerde hangi bulumleri seçebilirim saygılar

  • Admin 25 Ağustos 2014 at 08:17 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   BURAYA tıklayarak 2014 yerleştirme puanlarına bakıp sizin aldıüğınız puandan düşük taban puanı olanlara kontenjan açılması halinde tercih ederek yerleşme şansınız bulunmaktadır.

 6. cem 11 Ağustos 2014 at 12:42 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  tamam teskkurler bılgı verdıgınız ıcın.

 7. cem 8 Ağustos 2014 at 11:20 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Teşekkurler ama bu onumuzdekı ek tercıhlerde dıyıl sanırım bahsettıgınız eylulde son tercıhlerde dıyıl mı ?

  • Admin 11 Ağustos 2014 at 06:33 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   Eylül ayındaki kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için ek tercihler yapılır. Ek tercih bir kez yapılıyor zaten o zaman sizde yapacaksınız.

 8. cem 7 Ağustos 2014 at 13:39 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  benım ygs en yuksek puanım ham 246 ek puanla 275 felan oluyor tercıh yazmamıstım ek tercıhlerde sosyolojı ve kamu yonetımı dusunuyorum ama kontejanlar dolmus gozukuyor gırme ıhtımalım var mı?

  • Admin 8 Ağustos 2014 at 07:28 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   Kayıt olmayanalar sebebi ile ek kontenjanlar açılacaktır. Ek tercihlerde tercih yapabilirsiniz.

 9. miray 7 Ağustos 2014 at 06:28 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  merhaba hocam acıkögetimde kontenjansız bölümler hangısı ögrenebılırmym ?

  • Admin 7 Ağustos 2014 at 08:32 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   Maalesef 2014 itibari ile tüm aöf bölümlerine kontenjan sınırlaması getirildi.

 10. miray 5 Ağustos 2014 at 08:21 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  kontenjanları doldu dedınız ama ben baktm zaten bu bölümlere kontenjandan fazla yerlesen olmus ama 2013 u gösterıyor 2014 kontenjanlar bellı oldumu olduysa nerden bakabılırım

  • Admin 5 Ağustos 2014 at 10:54 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   2014 yılındaki başvurular ve yerleşenler ile taban puanlarını BURAYA tıklayarak görebilirsiniz.

 11. miray 4 Ağustos 2014 at 08:20 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  merhaba ben laboant ve veteriner saglık ve sosyal hizmetler arasında kaldım sızce hangısını okursam iş bulma olanagım daha cok olur lütfen bu konuda yardımcı olrmsnz ayrıca ygsde yerlesemedm 2.yerlestrmelerde cıkma ihtimalı nasıldır ?

  • Admin 5 Ağustos 2014 at 06:44 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   İki bölümünde kontenjanları doldu ve taban puanları oluştu. Eğer puanınız oluşan taban puandan düşük ise kontenjan açılsa da tercih edemezsiniz. Yüksek ise kontenjan açılırsa tercih edebilirsiniz. İş olanağı konusunda memurlar.net ten araştırabilirsiniz.

 12. Başak 3 Ağustos 2014 at 13:41 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Merhaba ben daha önce 2.üniversite olarak Anadolu üniversitesine kayıt oldum ve 2007 yılında mezun oldum ingilizce öğretmenliği bölümünü bitirmek istiyorum tekrar sınava girmem gerekirmi?ayrıca bu bölüm için 2014-2015 yılında öğrenci alımı yapılacakmı?Bilgileriniz için şimdiden çok teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim…

  • Admin 5 Ağustos 2014 at 06:25 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   Açıköğretim İngilizce Öğretmenliği bölümü artık öğrenci almamaktadır.

 13. Sibel 2 Ağustos 2014 at 07:22 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Merhaba ben açıköğretim Anadolu üniversitesinde 2. üniversite okuyorum. Aynı zamanda yine 2. üniversite olarak açıköğretim İstanbul üniversitesine kayıt yaptırabilir miyim aynı anda farklı üniversitede aöf okuyabilir miyim?

  • Admin 2 Ağustos 2014 at 08:36 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   Evet 2. üniversite kapsamında okurken yine 2.üniversite kapsamında farklı bir üniversitede aöf bölümüne kayıt olabilir ve okursunuz. Bu şekilde aynı anda 3 üniversite okuyabilirsiniz.

 14. gulhan 28 Temmuz 2014 at 13:35 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Mrb. Ben onlisans bankacilik mezunuyum bu sene YGS ve dgs ye girdim YGS sen tercih yaptim tibbi dokümantasyon ve sekreterlik kazandim dgs den de isletme ya da iktisat gelebilecek kadar puan aldim ama bu bolumlerden çok kişi mezun oluyo ve acikta kaliyo bende o yüzden tibbi sekreterliğe gitmeyi ve aciktanda işletmeyi bitirmeyi düşünüyorum ama tabi bu arada ben düz lise mezunuyum derslerde çok zorluk ceker miyim ve tibbi sekreterliğin is imkanları geniş mi bilgilendirir deniz sevinirim şimdiden teşekkürler…

 15. merve 27 Temmuz 2014 at 12:41 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  ben hemşireyim hangi bölümü okursam bana faydası olur sizce ?

 16. meral 24 Temmuz 2014 at 18:03 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Merba admin ben acikogretim den bankacılık ve Sigortacılık kazndim 2yillik okusam bu is le is girme sansim olurmu yardmci olrssnz kaytimi yaptracam

 17. metşe 22 Temmuz 2014 at 00:34 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  açık ogretim ilahiyat bülümü okusam dinkültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olabilirmiyim

  • Admin 22 Temmuz 2014 at 07:19 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   AÖF ilahiyat önlisans bitiren bir insanın formasyon alıp Öğretmen olabilmesi için İLİTAM eğitimini tamamlayarak lisans diploması alması gerekiyor sonrasında mumkun. İlitam ı bir araştırmanızı öneriyorum.

 18. Melahat 16 Temmuz 2014 at 14:20 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Selamlar, ben meslek yüksekokulunda okuyorum bu snee 2. sınıfa geçtim ve diplomamı alınca 3. sınıf aöf ne direk kayıt yaptırmak istiyorum, fakat bu sene atatürk üni.de yeni açılan çocuk gelişimi önlisans bölümnü okuyarak diplomamı almak istiyorum çünkü lisede çocuk gelişimi okumuş ve devam edememiştim, bu sene 2. üniversite olarak çocuk gelişimi bölümünü seçip 2 sene sonrada gıda teknolojisini dikey geçişlelisansa tamamlayabilirmiyim, çocuk gelişimi okumam engel olurmu, teşekkrler

  • Admin 17 Temmuz 2014 at 08:54 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında Çocuk Gelişimi okuyabilirsiniz. Mezuniyet sonrası Dikey Geçiş Sınavına girip veya Lisans tamamlama ile bölümünüzün devamı bölümde okuyabilirsiniz.

 19. Melahat 16 Temmuz 2014 at 13:38 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Benim 1 sorum daha olacaktı Atatürk üni. kayıt la ilgili bölümlerden birinde bu yazıyı okudum ve aklıma bir soru geldi. Yazı şu: “Halen bir açıköğretim programında öğrenim görmekteyim. 2014 YGS sınavına girdim ve Fakülteniz bünyesinde yer alan programlardan birisine yerleştirildim. Bu durumda Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim;
  Halen bir açıköğretim programında öğrenim görmekte olup, 2014 YGS sınavına girerek Fakültemiz programlardan birisine yerleştirilen öğrenciler iki açıköğretim programında aynı anda öğrenim göremezler. Bunu yerine sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt olabilirler.” 1. sorum: Anladığım kadarıyla aöf okuyarak 2. bir açıköğretim bölümü 2. üniversite olarak okunabiliyor bu doğru mu?
  2. sorum ise örgün eğitim devam ederken ve bu sene ygs ile bir aöf ne yerleşip, aynı zamanda 2. üniversite kapsamında bir aöf aynı anda okuyabiliyor muyuz? Yani 3 üni. bu şelilde aynı anda okuyabiliyormuyuz yardımcı olursanız sevnrm teşekkrler

  • Admin 17 Temmuz 2014 at 08:46 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

   Bu konu ile ilgili 3 sonucumuz var.
   Birincisi; Aynı üniversitede iki farklı aöf bölümü okunamaz.
   İkincisi; YGS ile kazansa dahi ve farklı üniversitelerde olsa dahi, mevcut okuduğu aöf bölümü kontenjan sınırı varken kazandı ise aynı anda iki aöf okuyamaz.
   Üçüncüsü; Mevcut okuduğu bölümü kazandığında bölümde kontenjan sınırlaması yoksa, yani 140 alan herkes tercih ettiğinde yerleştirildiyse evet bu yılki YGS puanı ile kayıt olur.
   Hangisine uyuyorsa durumu ona göre sonuca bakabilir.

   Ama Sınavsız ikinci üniversite kapsamında okuduğu veya mezun olduğu bölüm ile aynı olmamak kaydıyla herhangi bir açıköğretim bölümüne direk kayıt olabilir. Buradada üç şık var, Aöf öğrenci ise öğrencisi olduğu üniversitede aöf okuyamaz, Mezun ise mezun olduğu üniversitede aöf okuyabilir. Örgün bölümünde öğrenci olduğu üniversitenin aöf bölümünde okuyabilir.

   Mevcut kontenjan sınırlaması olan bir bölümde okurken YGS ile aöf ye yerleşse dahi kayıt olamaz. Çünkü aynı anda iki kontenjan sınırı olan üniversite bölümü okunamaz.

 20. Buğra Tural 13 Temmuz 2014 at 14:43 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Merhabalar ben açık öğretim koruma ve guvenlık on lısans bolumunu okumak ıstıyorum kpss atamasında acıktan okudugum ıcın sorun cıkarmı yoksa örgün eğitimmi isterler.yardımcı olursanız sevinirim

 21. sibel 11 Temmuz 2014 at 01:14 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  Merhabalar,
  36 yaşındayım ve AÖF de sosyal hizmetler ile işletme yönetimi önlisans programları arasında kararsızım. İşletme yönetimi ile ilgili yorum yapabilecek varsa sevinirim.

 22. SÜMEYYE 9 Temmuz 2014 at 03:00 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  mrb bn 40 yasındayım sosyal hizmetler blmnü tercih edicem okul bittikten sonra iş bulmamda yasım sıkıntı olurmu

 23. nur 9 Temmuz 2014 at 00:19 - Cevaplamak İçin TIKLAYIN

  merhaba ben infaz koruma memuruyum cezaevinde calisiyorum acikogretimden hangi bolumu okusam daha cok isime yarar sizce. cevabiniz icin simdiden tesekkurler

Sorunuzu/Yorumunuzu Buradan Yazabilirsiniz »