Açıköğretim Kredili Sistem Nedir?

Admin 26 Ağustos 2011 508

Açıköğretim Kredili Sisteme Geçiyor, Nedir Bu Kredili Sistem Dedikleri?

Anadolu Üniversitesi ve YÖK, 2012′den itibaren geçerli olmak üzere Açık öğretim sisteminde çok önemli değişiklikler yapma kararı almıştır. Bunlardan maddeler halinde aşağıya ekliyorum.

2012-2013 Eğitim yılında mevcut kayıtlı olan öğrenciler dahil yeni kayıt olanlarla beraber tüm aöf öğrencileri kredili sisteme geçmiş olacaklar ve bu sistemde eğitim göreceklerdir.

Aöf Kredili Sisteme Geçiyor

Aöf Kredili Sisteme Geçiyor

 

Açıköğretim Kredili Sistem Hayatımıza Ne Katacak :

* AÖF Sisteminde kredili sistem uygulamaya sokulacak. Her eğitim dönemi güz ve bahar şeklinde iki dönem olacak ve her dönemin kredi toplamı 30 olacaktır. Önlisans bölümlerinden mezun olmak için 120, lisans bölümlerinden mezun olmak için 240 krediyi tamamlamak gerekecektir.

* Kredili sistemle birlikte her sınıfta branş dersleri haricinde seçmeli dersler olacak böylece, ilgimizi çeken dersleride alarak kendimizi dahada geliştirebileceğiz.

* Dersler Güz ve Bahar şeklinde iki dönem halinde verilecek,

* Bologna Süreci Açıköğretime adapte edilecek ve uygulanacaktır. Yani yurtdışındaki açıköğretim sistemi, Aöf sistemine entegre edilecek.

* 2011 yılında ilk deneme İlahiyat Fakültesinde uygulanan kredili sistem 2012-2013 eğitim döneminde tüm aöf bölümlerinde de uygulamaya sokulacak.

* Açıköğretimde öğrencilere verilmiş olan tüm ders kitapları yenilenecek ve e-kitap hayata geçirilecek. Sadece isteyen öğrencilere kitap dağıtılacak. ( Böylece kapağını bile açmadığımız kitapları artık alıp eve getirerek yapılan sirafında önüne geçmiş olacaklar. )

* Zor olarak kabul ettiğimiz derslerde anlaşılacak olan Vakıf Üniversitelerinin kampüslerinde yüzyüze eğitim verilecek.

* Bir alt sınıftan başarısız dersi olan öğrenciler, bulundukları sınıfın üstündeki sınıflardan ders alamaz. Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlar, bir üst sınıfın derslerine kaydedilir, başarısız ders sayısı ikiden fazla olanlara üst sınıflardan ders verilmez.

* Her ders için en az bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı ve başarısız olunan derslerden bütünleme sınavı yapılır.

* Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

* Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl içi notları ile yıl sonu sınav notu ve yapılmışssa bütünleme sınavı notunun katkılarıyla hesaplanır.

* Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenler dahil her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır almış kabul edilir.

Başarı notu, Senatoca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu – Katsayı
AA 4,0
AB 3,7
BA 3,3
BB 3,0
BC 2,7
CB 2,3
CC 2,0
CD 1,7
DC 1,3
DD 1,0
FF 00

Bir dersten CC veya üstünde not alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır ( geçer );
FF alan o dersi herhalükarda başaramamış sayılır ( kalır ) .
CD,DC ve DD alınan dersler, öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılmış (geçmiş ) , 2.00 nin altında ise başarılmamış ( kalmış ) sayılır.

* MU (muaf) notu; kurumlararası yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir. Bu not, genel not ortalamasına katılmaz.

* Öğrencilerin başarı durumu “genel not ortalaması (GNO)” ile belirlenir. Genel not ortalamasının hesaplanmasında öğrencinin FF ve DZ aldığı dersler dikkate alınmaz. Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu bütün dersler için, ortalama hesabına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle hesaplanır. Anadolu Üniversitesine devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasının hesaplanmasında, önceki programda almış oldukları derslerden sadece ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla uygun görülenlerin notları dikkate alınır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son harf notu; seçmeli bir ders yerine, başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu dikkate alınır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak gösterilir.

* Yıl sonu sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları derslerden bütünleme sınavına girer. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl CC nin altında not aldıkları bütün derslerden bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları tekrar hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl bütünleme sınavında CC ninaltında not aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder.

* Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez.

* Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılmaz. Öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim süreleri ile sınırlı değildir. Ancak bazı özel programlar süreli olabilir. Bu programlara kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri program süresiyle sınırlıdır. Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere ise Fakülte Kurulunca mezun olmaları için uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir veya Fakülte Kurulunca belirlenen bir programa yine bu Kurulca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.

* Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve almış olduğu her dersin harf notunun en az DD olması ve öğrencinin Fakültenin öngördüğü diğer koşulları sağlamış olması gerekir. Programı başarıyla bitiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir. Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse ilk iki sınıfın derslerini başarmış ve 2.00 genel not ortalamasını tutturmuş ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, önlisans diploması alabilir.

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları derslerden ilk kayıt süresi içerisinde kredi transferi isteğinde bulunabilir. Bunun için, dilekçelerinde almış oldukları hangi ders veya dersleri, hangi derse karşılık transfer etmek istediklerini açıkça belirtmiş olmaları gerekir. Öğrenciler, kredi transferi yaparken daha önce aldıkları birden fazla dersi bir derse karşılık gösterebilir. Bu istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslar dahilinde karara bağlanır:

a) Öğrencinin dersleri bire bir eşleşiyorsa doğrudan intibakı yapılır ve notları mutlak sistemde ise aşağıdaki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Not Aralığı – Harf Notu

84 – 100 AA 4,00
77 – 83 AB 3,70
71 – 76 BA 3,30
66 – 70 BB 3,00
61 – 65 BC 2,70
56 – 60 CB 2,30
50 – 55 CC 2,00
46 – 49 CD 1,70
40 – 45 DC 1,30
33 – 39 DD 1,00
0 – 32 FF 0,00


b) Öğrencinin birden fazla dersi bir derse eşleştiriliyorsa:

1. Bu derslerin notları mutlak sistemde ise önce derslerin kredileri kullanılarak başarı notlarının ağırlıklı ortalaması hesaplanır, sonra bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notu bulunur.

2. Bu derslerin bazılarının notu mutlak sistemde bazılarının notu kredili sistemde ise, önce mutlak sistemdeki notlar bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür, sonra derslerin kredileri ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

3. Bu derslerin hepsinin notları kredili sistemde ise derslerin kredisi ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp, en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

* Dikey geçiş yapan öğrenciler Yabancı Dil ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarında almış olduklarından, lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmazlar.

* Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre başka yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin intibakı, geleceği programın derslerinin tamamını başarmış olduğu sınıfın bir üstüne yapılır ve geldiği sınıf ve üstünden ders muafiyeti tanınmaz.

* İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar.

* Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

* Önemli: Bu Yönetmeliğin uygulanmasına karar verilen programların öğrencilerinin genel not ortalamaları, öğrencilerin bu Yönetmeliğe tabi olduktan sonraki harf notları dikkate alınarak hesaplanır ve öğrencilerden, daha önce almış oldukları notları dikkate alınmadan, bundan sonraki yıllarda 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları istenir.

Ancak bu öğrencilerin mezuniyet ortalamaları, daha önceki Yönetmeliğe göre başarmış oldukları derslerin notları 25 inci maddedeki tablo kullanılarak kredili sistemdeki harf notlarına dönüştürüldükten sonra hesaplanır.

Aşağıda Kredili Sistem Okuyan Bir Öğrencinin Dönem Sonu Not Çizelgesi Bulunmaktadır.

Peki Neden Kredili Sistem¿

YÖK uzun zamandır Anadolu Üniversitesi’ni yeni açıköğretim sistemine uyması ve buna göre bir yapılandırma içerisine girmesi için uyarıyor ve Bolonia Kriterlerinin uygulanmasını istiyordu.
Anadolu Üniversitesi altyapı hazırlığı olmadığı için bu talebe yanıt veremiyordu, fakat altyapı oluşturulmaya başlandı ve sona gelmek üzere.
Anadolu Üniversitesi haricinde Erzurum Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ’ de uzaktan eğitim sistemiyle AÖF bölümleri oluşturmak için YÖK’e başvuruda bulundu. Başka üniversiteler de bu kervana katılacaklardır. Kısaca açıköğretimde artık rekabet başladı.

YÖK 2012 ‘de başvuruda bulunan diğer üniversitelere de Açıköğretim bölümlerini açmalarına izin verecektir.

Sonuçta İse:

Rekabet daima kaliteyi arttırır ilkemiz burada açıkça ortaya çıkmaktır. Anadolu Üniversitesi en iyi aöf benim iddiasını sürdürebilmek için yenilikler yapmaya devam etmek zorunda.

Diğer kurulan üniversitelerin Anadolu Üniversitesi’nin payını azaltacağı kaçınılmaz bir gerçek olmakla birlikte Anadolu Üniversiteside bu gerçekle yüzleşmemek için yenilikler yapmak mecburiyetindedir. Özellikle İstanbul ve ODTÜ’nün oldukça ilgi göreceğinden şüphemiz yok.

Kredili Sistem mevcut okuyan, sınıf geçen veya kalan öğrencilerde kredili sistemde devam edeceklerdir. Tabii kredili sistemin gelmesi ile eğitim kalitesi artacak, ezbere dyalı veya sınav sorularına çalışmaya dayalı sınıf geçme ortadan kalkarak öğrenmeye dayalı bir sistem oluşacaktır. Buda açıköğretim kredili sisteme göre eğitim yapan öğrencilerin kalitesini arttıracaktır.

————————————-

AÇIKÖĞRETİM FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN GELİŞMELERDEN ANINDA HABERDAR OLUN

————————————-

508 Yorum Bulunmaktadır »

 1. seyide nur baş 10 Şubat 2014 at 12:02 - Reply

  Bi sınavımdan 36 aldım ara sınavmda 70 ama ff yazıyo bu nasıl oluyo peki

 2. Sık Sorulan Sorular 30 Aralık 2013 at 13:32 - Reply

  Açıköğretim Dönemlik-Kredili Sistem nedir?

 3. muhammet çetin 03 Mart 2013 at 09:00 - Reply

  arkadaşlar bende kredi bilgileri dediğimde 61 diyor daha ben 1 dönemdeyim bana bunu bir anlatabilirmisiniz birde bendersten 40 olmışım acaba o dersten ayrı sınaav yapabilirmiyim

 4. benay 19 Şubat 2013 at 09:13 - Reply

  merhaba ben işletme 4. sınıftan eskş sistemden 2 dersten şimdi 3 dersim var. sınavlara girdim sonuçları bekliyorum acaba sonuçlarım geçti olursa diploma alıyor muyum yoksa tekrar sınava girecek miyim?

 5. Tugba Albayrak 10 Şubat 2013 at 11:44 - Reply

  Merhaba ben iktisat 1. Sinif öğrencisiyim.arkadaslarımın söylediğine gore bu yeni sistemde her donem bı Sinif sayılıyormuş yani ıkınci donem 2.sinif olacakmış bu konu hakkında bilgkendirirseniz sevinirim

 6. feride 08 Şubat 2013 at 19:07 - Reply

  Merhaba bu kredili sistem kaçıncı sınıftan başlar bilen yardımcı olabilirmi

 7. kenan köse 07 Şubat 2013 at 18:52 - Reply

  güzel yazmışsın da aöf sınav takviminde bütünleme sınavı diye bişey yokki???

 8. EDA SEVGİ 03 Şubat 2013 at 19:21 - Reply

  1.sınıfta bütün derslerden kaldım ocakta sınava girdim aynı derslerden fakat yine düşük bu hafta ki sınavda hangi üniteler olucak yardım edin

 9. hasan özer 07 Ocak 2013 at 16:51 - Reply

  güz dönemi 45 alırsan şubatta ka puan alırsam geerim tek dersim var kredi 4 yazıyor

 10. İLHAN ÖZMEN 05 Aralık 2012 at 17:55 - Reply

  dikey geçişle 3 sınıf işletmeye 2012-2013 döneminde kayıt oldu hangi derslerden ne zaman sınava gireceğim…seçmeli ders yapmadım nereden nasıl yapabilirim

  • Acikogretim 06 Aralık 2012 at 14:46 - Reply

   İlk sınav 5-6 ocakta kitaplardaki ilk 4 üniteden sorumlusunuz. Diğer sınav Şubat ayında tüm ünitelerden sorumlusunuz. İki sınavda da tüm derslerinizden sınava gireceksiniz.

 11. onur a. 20 Kasım 2012 at 04:17 - Reply

  merhaba, simdi benim acilen cok merak ettiğim bir iki şey var.. simdi ben aof maliye 3.sınıftayım ve alttan 2.sınıftan sadece bi dersim var o da muhasebe uygulamaları. bulunduğum yani 3.sınıftan da sadece 3 dersim var. ama bana bu yıl yada bu donem üstten ders verilmedi. ben de biraz arastırdım konuyu ve soyle bi kuralla karsılastım yeni sisteme dair: 3.yarıyılın tüm derslerinden basarılı olamayanlar 7.donem, yani 4.sınıf oluyor bu, ders alamazlar seklinde. simdi sorum soyle: tüm bu yazdıklarımı dikkate aldığınızda eğer ben bu donemki muhasebe(ders ikiye ayrıldı) yani yeni adıyla 1.donemdeki envanter ve bilanco dersini verirsem 4.sınıftan ders alabilecekmiyim?? 1-2 kişiye danıstım ama olumsuz cvp aldım… ayrıntılı cvplarsanız çok sevinirim, benim için çok önemli bi konu…

  • Acikogretim 20 Kasım 2012 at 08:38 - Reply

   3. Dönemden kalan dersini verirsen 7.dönemden ders alabilirsin. 4.Dönemdne kalan dersini verirsen 8.dönemden ders alabilirsin.

   • onur a. 07 Ocak 2013 at 23:55 - Reply

    mrb, yani şimdi ben 2.sınıftan kalan muhasebe uygulamaları dersinin 1.dönemdeki kısmı olan envanter ve bilanço dersini verirsem 7.dönem yani 4.sınıfın 1.döneminden ders alabiliyormuyum :) eğer bu dediğiniz yüzde yüz doğruysa gerçekten çok sevinicem .. umarım doğrudur ya kesin bi bilgidir…??

 12. gülşen 09 Kasım 2012 at 10:55 - Reply

  mrb ben kamu yönetimi 3.sınıf öğrencisiyim. geçen sene evlilk nişan derken tüm derslerden kaldım ayrıca 2. sınıftan muh. uygulamaları dersim de vardı sistem değiştiği için o ders görünmüyor muhtemelen onun yerine farklı bi ders eklendi. sorum şu … bu durumda önlisans diploması almam münkünmüdür????

 13. kısaca reis diyelim 02 Kasım 2012 at 12:08 - Reply

  ben 1976-1977 öğretim yılında 9 aylık İller bankasınca açılan 9 aylık harita teknik eleman kursu
  imtihanınını kazanarak 9 ay 14 ders olmak üzere eğitim aldım 3 ay ayrıca bursada staj yaptırılmdı
  Bayındırlık ve iskan bakanlığınca 1977-1978 öğretimyılındada yine 9 ay 14 ders fen adamlarını yetiştirme ve geliştirme kursunuda birinci olarak bitirdim devam mecburiyeti olan ve çok sıkı eğitim
  sistemi sonunda gerçekten 4 yıllık fakültelerde öğretilen teknik bilgilerin hepsini bizlere verdiler ve
  bizler iyi bir meslek sahabi olduk ben yıllarca belediyede fen işleri ve imar müdürlüğü görevlerinde
  bulundum şu anda 62 yaşım dolmak üzere şimdi buradan ilgililere seslenmek istiyorum
  1- beni gencecik çocuklarla yarıştırıyorsunuz böyle adaletsizlik olmaz
  2- yıllar önce bu aöf si mektupla öğretim fakültesi idi mektupla sornular gönmderiliyor giden cevaplara
  göre çocuklar okuldan mezun ediliyordu
  3- o tarihte benim emrimdeki memur çocuklar hepsi diplomalarını aldılar biz uyumuşuz
  gelelim şimdiki zamana yukarıda bahsettiğim gibi 62 yaşında kitaptaki matematikten ne anlarım
  bir sürü kitap okurken insanın gözleri yoruluyor sayın ilgililer niye bir yaş sınırlaması na göre
  eğitim proğramı hazırlamıyorsunuz
  4- benim aldığım iki yıllık yök tarafından eğitim sayılmayan harita ve şehircilik ve imar konularında
  ki bir bölüme geçişim sağlansa o zaman başarılı olacağıma inanıyorum
  5- ilgililerin bu konularda ahkam kesmeyi bırakıp,kalıplaşmış davranışlarıda bir kenara birakarak
  insanlara yardımcı olmaya çalışmaları gerekmekte olduklarının bilincine varmalarını istiyorum.
  saygılarımla

 14. deniz03 01 Kasım 2012 at 18:22 - Reply

  merhaba 2 yıllık önlisans mezunuyum geçen sene işletme bölümüne kayıt yaptırdım ama tüm derslerden geçemedim suan sistemden baktığımda 5 dersim görünüyor 2013-2014 güz dönemine kalan 5 ders görünüyor. bu yıl tüm derslerimi verdiğimde seneye sadece 2014 e kalan derslerden mi sorumlu oluyorum.

 15. armağan 30 Ekim 2012 at 16:34 - Reply

  ben adalet okumaktayım 2.sınıfa geçtim kayıt yenileyeceğim ne yapabilirim.ders ekle-sil nedir bilmiyorum ama yapmak zorunda mıyım?direk parayı yatırsam kayıt yenilenirmi bir de öğrenci kimliğimi yakınıma versem de kayıt yenilense olur mu?büroya gitmek zorunda mıyım? lütfen yardımcı olur musunuz

  • kolay deıııl 11 Mart 2013 at 17:50 - Reply

   oldu senın yerıne sınavada baskası giriversin madem :)
   bişeysi yookkı ekle silin öğrenirsin eger yapmazsan kaydın yanar ona göreee

 16. asım semizoğlu 18 Ekim 2012 at 12:14 - Reply

  2. sınıfa gectım 3. sınıftan ders alabılırmıyım yanı iki sınıfı ayny anda okuyabılırmiyim

 17. yasemin yasemin 17 Ekim 2012 at 17:56 - Reply

  ben bu yl bütünlemede toplam 3 dersimden 1 ni veridm ve 2. sınıfa geçmeye hak kazandım şimdi nasıl olacak? nasıl bir yol izlenecek

 18. Ece saygı 16 Ekim 2012 at 23:48 - Reply

  Önlisans öğrencisiyim sadece 1.sınıftan iktisada giriş dersinden kaldım,mezun olamadım.Hangi dersleri almam gerekiyor.

 19. nazlı 10 Ekim 2012 at 10:30 - Reply

  arkadaşlar ya ben bu sene yeni kayıt yaptırdım sosyal hizmetler 2 yıllık yanlız bildiğim kadarıyla geçen senelerde hep murat yayınlarından soru çıkarmış bu sene değişmiş heralde sistem sizce hangi kitaba çalışmak faydalı olur cevaplarsanız sevinirim arkadaşlar?

 20. ömer 09 Ekim 2012 at 23:35 - Reply

  merhabalar, ben 3. sınıf işletme okuyorum, bu sene büttlerde 2. sınıfın dersini vermediğim için kaldım, yaklaşık 32 ders notuyla bu sene yeni sisteme geçince bunlar kredili sisteme dönüştürülüyormu, yani eğer ben bu senenin başarı not ortalaması üzerindeysem yeni sisteme göre dönüştürülürse 4. sınıfa geçermiyim?

 21. atillass2 09 Ekim 2012 at 13:43 - Reply

  2 dersten kalan üst sınıftan da ders alır. fakat 3 ders ve daha fazla dersten kalan üst sınıfa geçemez ve SADECE KALDIĞI DERSLERİ ALIR. Ben 3 dersten kaldım sağlık olsun.

  • esra ak 12 Mart 2013 at 22:20 - Reply

   nasıl yani :O ben 4 dersten başarısızım geçemedim miii ? :’(

 22. senemturkcan 09 Ekim 2012 at 07:52 - Reply

  merhaba ;
  Ben suan kamu yonetimi 3. sınıfta okuyorum alttan dersim yok.bu sene kredili sistme geçtim. ama suan için ders almam gerekli. güz donemi için ben 7 dersin hepsini mi almam gerekli sistemi cözemedim bir türlü bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.

  • Resul ÇELEBİ 01 Kasım 2012 at 12:47 - Reply

   bende seninle aynı durumdayım kredili sistemde her yıl 7 + 7 = 14 ders göreceğiz
   senin alttan dersin olmadığından 3 ncü sınıfın ilk dönemi yani 5 nci dönemin derslerini ve istersen 4 ncü sınıfın ilk dönemi yani 7nci dönemin derslerinden istediklerini ekleyebilirsin. Bu işlemi kayıt yenileme bloğunu tıkladıktan sonra şifre ekranı gelecek sonra yapabilirsin ayrıca ekleyeceğin derslere göre yatıracağın kayıt yenileme bedeli değişiyor buradan işlemini yaptıktan sonra vakıfbanka ücreti yatıracaksın.

 23. hilal 08 Ekim 2012 at 07:25 - Reply

  mrb bn 1,sınıftayım 4 dersten kladım ve benım bölümüm kredili degildi buyuk ıhtımal bu sene gececek ben şimd!!! 4 dersten mi sade sınava gırcem yada bu derslerden nasıl kredi puanını tamamlayacam nasıl olcakkkk yahuu

 24. ayşe 06 Ekim 2012 at 09:42 - Reply

  bütünlemeden 3 dersten kaldım 2. sınıfın derslerinden alabilirmiyim yoksa bu sene sadece bu 3 dersimi vereceğim

 25. Ali 03 Ekim 2012 at 15:09 - Reply

  4.sınıf öğrencisiyim, 3 dersten kaldım, kredili sisteme intibak nasıl yapılacak bilen varmı

 26. timur küçük 02 Ekim 2012 at 23:19 - Reply

  mrb bi sorum olcak günlerdir bunu düşünüorum. bu sene 4. sınıfa geçtim fakat 3 . sınıftan 1 dersim kaldı kafama takılan kredili sisteme geçildiginden o alttan kalan dersim ile 4. sınıf derslerinin hepsini alabilecekmiyim .veya kredili sisteme geçileceği için o derstende ortalmayla gecebilecekmiyim acaba hocam ve son olarak gördüğümüz derslerden muaf olabilecekmiyiz.aydınlatırsanız çok sevinirim .çok teşekkürler

 27. 50 gs.. 02 Ekim 2012 at 15:05 - Reply

  iyi günler ben bir dersten kalmışım bu benim ikinci sınıfa geçmeme engel olurmu acaba :(

 28. şirin 02 Ekim 2012 at 11:26 - Reply

  ben 3 dersten kaldım 2. sınıftayım bu seneki kredili sistem sayesinde 3.sınıfa geçebilirmiyim öyle bir ihtimal varmı?

 29. UFUK APAYDIN 01 Ekim 2012 at 22:35 - Reply

  bu arada maliye politikasından 46 alarak kaldım.

 30. UFUK APAYDIN 01 Ekim 2012 at 22:26 - Reply

  4.sınıf kamu yönetimi öğrencisiyim.Yıllık eğitim veren kamu yönetimi bölümü kredili sisteme geçiyor.8 dersin 7 sini verdim not ortalamam ise 2.30 maliye politikası dersinden bütünlemede kaldım.Neye göre değerlendirme yapmalıyım,bütün bloglara girdim fakat net bir cevap göremedim.
  Kredili sisteme geçtiğimiz için mezun olma şansım varmıdır?yoksada 2 ye bölünen maliye politikası dersi için sadece formalitedenmi sınava giricez?acil bilgi verebilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

 31. fatih bal 01 Ekim 2012 at 19:57 - Reply

  merhaba benim konaklama işletmeciliği 2. sınıftayım 1. sınıftan genel muhasebe dersi vardı bütünlemede geçtim 2.sınıftan kalite yönetimi dersinden kaldım başka dersim yok 3. sınıfa geçebilirmiyim

 32. gizem kocadağ 01 Ekim 2012 at 18:26 - Reply

  merhabalar ben iktisat 3, sınıf öğrencisiyim fakat kredili sistemde değilim 6 dersten 3ünü vermişim 3ünden kalmışım yani bu durumda ben sınıfta mı kalıyıorum yoksa 4, sınıftan ders mi alıyorum neyapıyrum aydınlatırsanız çok sevinirim kafam karştı herşey bişi yazmış yeni sisteme göre sayılıyor muyum ne oluyor teşekkredrm şimdiden

 33. şükrü cihan 01 Ekim 2012 at 18:00 - Reply

  mrb iii aksamlar ben önlisans 1.sınıf öğrencisiyim bütden 4 dersten kaldım bir üst sınıfa geçebiliyo muyum yada üstten ders alabiliyor muyum

 34. şükrü cihan 01 Ekim 2012 at 17:52 - Reply

  mrb iii aksamlar ben önlisanas 1. sınıf öğrencisiyim bütden. 4 dersten kalmısım 1 üst sınıfa geçebiliyor yada bir üst sınıfın derslerini alabiliyr muyum

 35. elifataç 01 Ekim 2012 at 08:22 - Reply

  mrh ben muhasebeden tek kaldım yani intibah sınıvından ucuncu sınıvın derslerını verdım dortte gecebılıyormuyum

 36. ferhat sezik 29 Eylül 2012 at 16:31 - Reply

  arkadaslar ben isletme yonetimi 2 sınıf ogrencisiyim alttan 2 dersim kaldi bu yil kredili sisteme gececegiz ve ben 4 yilliga tamamlamak istiyorum 3. siniftan ders secebikirmiyim yoksa bir yil dahaami beklemek zorundayim . simdiden tesekurler.

  • Burçin Akar 01 Ekim 2012 at 15:23 - Reply

   ben şu an işletme 1.sınıf öğrencisiyim ama yeni sistem kredili olucak ve ben bugün açıklanan bütünleme sınavına göre muhasebe dersinden kaldım.acaba 2.sınıfa geçebilecekmiyim,bilgisi olan varmı??

 37. :(( 27 Eylül 2012 at 12:09 - Reply

  ben 4. sınıf öğrencisiyim 2 dersten büte kaldım, ikisinden de geçemezsem eğer yeni sistem ben ve benim gibiler için nasıl olacak?

 38. :(( 27 Eylül 2012 at 12:07 - Reply

  ben 4. sınıf öğrencisiyim 2 dersten büte girdim eğer veremezsem bu dersleri kredili sisteme geçildiğine göre ben ve benim gibilere nasıl yansıyacak bu durum??

 39. Berkant sert 27 Eylül 2012 at 10:04 - Reply

  Merhaba ben 4. Sinif isletme ogrencisiyim 2 dersim kaldi simdi bu kredoli sistemde nasil olacak digrr derslrrim 55 ustu acikogretm burosunu aradim hicbir bilgi bermediler

 40. seyfi kaleli 26 Eylül 2012 at 16:52 - Reply

  2002 yılı ev idaresi ön lisans mezunuyum. Bu sene tarım ön lisansa kaydoldum.Önce verdiğim yabancı dil.Türk dili,inkilap tarihinden muaf olurmuyum.

 41. tuncay 26 Eylül 2012 at 16:34 - Reply

  merhaba ben dgs ile 2009 yılında kayıt yaptım işletme fakültesine hazırlıkta 4 ders aldım 2 sini verdim 2 si kaldı 3 e geçtim 3 . sınıftanda 2 dersim kaldı ve bu arada hazırlıktanda 2 dersim kaldı toplam 4 ders bu sene 3, sınf derlerini verdim ama yine hazılrıktan kalan 2 dersim kaldı bütünleme sonucunu bekliyorum..ama kredili sistemden faydalanabiliyormuyum yada geçtik mi? eğer öleyse ortalamam 2. nin üzerinde hazırlıktan kaldığım dersleri geçiyorum ve sadece 4, sınıf derslerim kalıyor.

 42. filiz ergüzel 24 Eylül 2012 at 14:59 - Reply

  ben aöf sağlık kurumları işletmeciliğini kazandım ve bu konuda bilgim yok ben nasıl bir üst sınıftan ders alabileceğim ne yapmam gerekiyor kaç dersten kalırsam bir üst sınıftan ders alabiliyorum bana yardımcı olursanız sevinirim

  • 66bjk71 25 Eylül 2012 at 13:20 - Reply

   ilk defa kayıt oluyorsan 10-28 eylül tarihleri arası olması lazım aöf burosuna git kayıt ol.1 sene felan okuduysan kayıt yenilme için 22ekim 16 kasım tarihleri arasında kayıt yenilemen lazım.aöf bürosundan internet şifresi verecekler o şifreyle 1.sınıftaki derslerine 2.sınıftanda 2 3 ders ekleyebilirsin.kesinlikle aöf bürosuna git bilgi al.

 43. elem gümüş 18 Eylül 2012 at 17:27 - Reply

  merhaba . meslek lisesinden mezunum.. mezunum yazdıgıma bakmayın alttan 1 dersim oldugu ve o sınavı zamanında veremediğim için diplomamı alamadım tastiknamemi aldım .. açık öğretim lisesine yazılsam bu bir ders için ne kadar zaman nasıl ders almam gerekıyor bilgi verebilir misiniz ? çalışıyorum yüzyüze egitim alınması gerektiğini duydum kulaktan dolma acıklamalarla kafamı bulandırmak istemıyorum .. acil olarak bunun ile ilgili beni aydınlatır mısınız lütfen … şimdiden teşekkür ediyorum ..

 44. fatma 18 Eylül 2012 at 12:21 - Reply

  Merhaba
  Ben 4. sınıf çaışma ek .end. ilişkileri 4. sınıftayım 1 dersten 49 ile kalırsam en erken ne zaman mezun olabilirim

  • 66bjk71 19 Eylül 2012 at 21:07 - Reply

   kredili sistemde okuyorsan 49 la kalmassın diğer dersler sayesinde geçersin.ama kredili sistem değilse ort 50 yapana kadar sınava girersin tabi tüm bölümler kredili yapılacaktı tamamı kredili oldumu bilmiyorum

 45. emre can 17 Eylül 2012 at 09:13 - Reply

  ben 3 sınıf ögrencisiyim fakat 3 dersten kaldım 4 sınıfa gecebılıyormuyum bılen arkadaslarım yardımcı olursa sewınırımm….

  • 66bjk71 17 Eylül 2012 at 12:38 - Reply

   kredili sistemde değilsen en fazla 2 dersten kalırsan sınıf geçersin.eğer kredili sistemdeysen kaldığın 3 dersi ve 4.sınıftanda istediğin dersleri kayıt yenileme tarihlerinde internetten seçerek sınavlara girersin.

 46. isa doğan 16 Eylül 2012 at 21:06 - Reply

  slm ben kamu 4 sınıftyım türkiye ekonomisinden kaldım gibi bu kredili sistemde nasıl olacak hiç bir bilgim yok yardım ederseniz sevinirim şu işe bak ya sen son sınıfa kadar kalmadan gel son sınıfda bir dersten kal

  • 66bjk71 17 Eylül 2012 at 12:34 - Reply

   kaldığın dersin ortalaması çok düşük değilse diğer derslerdende 60 70 civarı not alarak geçtiysen eğer kaldım dediğin derstende geçersin.kredili sistemdeysen eğer.

 47. ufuk 16 Eylül 2012 at 16:23 - Reply

  hocam merhaba. açık öğretim çalışma ekonomisi okuyorum. 1.sınıftan iki dersim kaldı alttan 2. sınıf sınavlarına da aksilikten dolayı giremedim. nasıl bir yol izlemem gerekiyor 1. sınıf geçtiğim dersler ne olacak örneğin davranış bilimlerine giriş diye bir ders verdim ama yeni açıklanan ders listesinde öyle bir ders göremiyorum. ders secimini nasıl yapacagım

  1. sınıftan geçtiğim ve 1. sınıf ile 2. sınıftan kaldıgım dersler ne olacak yeni ders alacagım yerlerine ya da onları örneğin matematik 1 matematik 2 olarak mı alacagım ?

  • 66bjk71 17 Eylül 2012 at 12:30 - Reply

   22 ekim 16 kasım kayıt yenileme tarihleri bu tarihlerde internetten ders seçeceksin tc no ve şifrenle.şifren yoksa aöf bürosuna git ve kesinlikle şifre al.1.sınıf derslerin otomatik olarak seçilir zaten 2.sınıftanda istediğin dersleri seçersin.

   • 66bjk71 17 Eylül 2012 at 12:32 - Reply

    bu arada 1.sınıftan geçtiğin derslerdende sorumlu olmassın

 48. hanife 15 Eylül 2012 at 13:50 - Reply

  benım bolum 2013 te kredılı sısteme gecıyor tum derslerı verdım ama bırıncı sınften hukuk kaldı bırıncı sınıf derslerım kredılı sısteme gectıgınde hukuktan gecmıs olurmuyum yanı busene mezun olrmuyum ben

  • 66bjk71 17 Eylül 2012 at 12:24 - Reply

   ben kredili sisteme geçmeden önce 1 dersten küçük bir farkla kaldım.kredili sistem olsaydı geçerdim.daha sonra kredili sisteme geçildi aynı dersten sınava girdim.yani kredili sisteme geçip sınava girdikten sonra eski notlara bakılıyor heralde…

 49. esraa arrsee 14 Eylül 2012 at 21:14 - Reply

  not ortlaması tuttugunda ders basarsız olsada sınıf gecılıyo mu odersten sorumlu olunuyo mu

  • 66bjk71 15 Eylül 2012 at 13:50 - Reply

   kaldığın dersten aldığın not çok düşük değilse o dersten geçersin sorumlu olmassın.

  • raif önder 27 Şubat 2013 at 05:50 - Reply

   hayır geçemiyon not ortalaman en az 2.00 olmalı.

 50. bitsede gitsek 14 Eylül 2012 at 21:06 - Reply

  s.a..ıkıncı sınıftan 1 dersım var ortalama 2,5..ucuncu sınıftanda 2 dersım var ortalmam 2,0 uzerınde.bu durumda 4,sınıftan ders alabiliyo muyum?

  • 66bjk71 15 Eylül 2012 at 13:50 - Reply

   as eski sisteme göre cvp veriyorum 4.sınıftan ders almak için 2.sınıftan ders olmaması lazım.bu kural değişmemiştir heralde

 51. tugrulll 14 Eylül 2012 at 18:51 - Reply

  merhaba lutfen yardımcı olun ben önlısans 2.sınıf ögrencısıyım tek dersten kaldım 4 yıllıga gecıs yapamayacakmıyım kredı sıstemde bu nasıl olucak 1 ders ıcın 1 sene dahamı okuycam

  • 66bjk71 15 Eylül 2012 at 13:48 - Reply

   eski sistemdede kredili sistemdede 1 dersten kalınca üsten ders alınıyor.4yıllığa uzatılırken sorun oluyormu bilmiyorum.

 52. gamze 13 Eylül 2012 at 05:03 - Reply

  merhaba ben açıköğretim kamu yönetimi 2 .sınıf öğrencisiyim benim 1.sınıftan 1 dersim kaldı ve diyelim ki bütünlemede vermedim 3.sınıftan ders alabilirmiyim?bide bütünleme sonuçları açıklandığında mı yıllık sistemdeki notlar nasıl harf notuna dönüşecek?

  • 66bjk71 15 Eylül 2012 at 13:46 - Reply

   eski sistemde 1.sınıf 3.sınıftan 2.sınıftan 4.sınıftan ders alamıyordu.1.sınıfı geçmen lazım.değiştiyse bilmem ama değişmemiştir.

 53. 66bjk71 12 Eylül 2012 at 08:49 - Reply

  su soruma doğru bir cvp arıyorum bulamadım hala.türk dili ve edebiyatı okuyorum bölüm 4 yıllık 2 yıllığı yok.kpss ye önlisans olarak girmek istiyorum 2.sınıf derslerini geçtikten sonra önlisans olarak girebilirmiyim.bazı bölümlerin hem 2 hem 4 yılı olduğu için 2.sınıf bitirince önlisans diploması alıyorlar önlisans hakları doğuyor yani.benimde 1.2.sınıf derslerini geçerek böyle bir hakkım doğar mı?

 54. gökhan kızıl 11 Eylül 2012 at 14:46 - Reply

  vallahi her kelimesini, noktasını, virgülünü okudum birşey anladıysam ne olayım….

  • 66bjk71 12 Eylül 2012 at 08:54 - Reply

   benim siteyle alakam yok bir soru sordum hala cvp bekliyorum baktım herkes bekliyor bende bildiklerimi yazıyorum.anlamadığın şeyi yaz biliyorsam yardım ederim belki

 55. hanife 09 Eylül 2012 at 19:04 - Reply

  bnım bolum sosyal hızmetler seneye kredı sısteme gecıyor ve benm sadece hukutan dersım var dgerlerını verdım sene ye ne olacak yanında baska derslerdem <alacm yoksa sadece hukukmu olacak ne olur cevap verınız

  • 66bjk71 11 Eylül 2012 at 22:18 - Reply

   ben edebiyat okuyorum kredili sisteme geçince herhangi bir ders eklenmedi ama 1 2 dersin konuları bölündü.yani tek kitapta işlenen bir konu 2 kitaba bölündü değişen bir şey yok yani.sizde de ders ekleme olmaz heralde..

 56. ecem 08 Eylül 2012 at 21:05 - Reply

  yukarıda bir arkadaş benim soruma benzer bir soru sormuş ama yeniden sormak istiyrum ve blgilendirmenizi rica ediyorum. bütünleme de 3 başarısız dersim varsa 4. sınıfın derslerini alamayacak mıyım* yani kredili sisteme göre nasıl olacak. aynı derslerimi tekrar edip zaman kaybı olacak. öğrenci işlerini defalarca aradım söyledikleri üst sınıftan ders alabilirsiniz ama emin değilim diyorlar böyle bir cevap olamaz. ben bu srumun cevabını nereden öğreneceğimi şaşırdım kaldım.

  • 66bjk71 11 Eylül 2012 at 22:16 - Reply

   kredili sitemdeysen kesinlikle 4.sınıftan ders alırsın.sağlıklı bilgiler için açıköğretim büron nereyse oraya git detaylı bilgi al.

 57. onurr 08 Eylül 2012 at 18:15 - Reply

  mrb,, benim bir sorum olucak . bu sene 4. sınıfa geçtim fakat 3 . sınıftan 1 dersim kaldı kafama takılan kredili sisteme geçildiginden o alttan kalan dersim ile 4. sınıf derslerinin hepsini alabilecekmiyim . yoksa dönm mi uzadı cvplarsanız çok sevinirim teşkkrler.

  • 66bjk71 11 Eylül 2012 at 22:14 - Reply

   sisteme yeni geçildiyse açıköğretim bürosunda kaldığın dersin durumunu sor.diğer derslerden aldığın yüksek notlar sayesinde geçmiş olabilirsin o derside.geçmediğin takdirde o dersi alıyorsun ve 4.sınıftanda istediğin kadar ders alıyorsun.herkes bürolara hücum etsin sağlıklı bilgi için…

 58. tuu 08 Eylül 2012 at 18:09 - Reply

  3. sınıf işetme okuyorum alttan 3 dersım kaldı sımdıkredilisisteme geçildi ben bu durumda 4uncu sınıfa gecemıyormuyum??

  • 66bjk71 11 Eylül 2012 at 22:12 - Reply

   kayıt yenilerken ders seçiliyor orada 3.sınıf dersleri mecburi olarak verilir. 4.sınıftanda ister ders seçersin ister seçmessin sana kalmış.bence üst sınır kaçsa o kadar ders seç.zor olan 1 2 derse hiç çalışmasanda diğer derslerden aldığın yüksek notlarlan geçebilirsin.ama diploma ort.yüksek olsun diyorsun kolay olan 4 5 dersi seç daha rahat çalışırsın.herkese tavsiyem açıköğretim büronuz neredeyse uğrayın daha sağlıklı bilgiler alırsınız.

 59. betul deniz 08 Eylül 2012 at 17:58 - Reply

  iyi aksamlar ben bircok yere baktim ancak tam yanit alamadim ben 1.sinif kamu yonetimi okuyorum ve alttan dort dersim var butunlemede bunlari veremezsen ne olacak ikinci siniftan ders alabilirsiniz diyo cogu yerde ders alma hakkim var mi yoksa sadece bi donem alttan derslerimi mi alacagim bilgilendirirseniz cok sevinirim iyi calismalar

  • 66bjk71 11 Eylül 2012 at 22:07 - Reply

   sende kredili sisteme geçtin heralde bundan dolaya alttan 4 ders alırsın.2.sınıftanda 4 5 ders alabilirsin sanırım.bir dönemde kaç dersten sınava giriliyor bilmiyorum ama 8 9 ders olabilir.

 60. hanıfe keten 08 Eylül 2012 at 16:23 - Reply

  ben sosyal hızmetlerı okuyorum sadece alttan bıtane dersım kaldıgı ıcın dıplama alamadım seneyede kredlı sısteme gecıyor benım sorum baska ders vereceklermı hukuka gırısın yanına yoksa sadece hukuktan mı gırecem ve kac kredı almam gerek

  • 66bjk71 11 Eylül 2012 at 22:06 - Reply

   ben edebiyat okuyorum sisteme geçince herhangi bir ders eklenmedi 1 2 ders konu olarak 2 kitaba dönüştü.yani sende kaldığın tek dersten sınava girersin.

 61. sema 08 Eylül 2012 at 12:52 - Reply

  merhaba ben 3 yılımda ama matematık yuzunden hala 2 sınıftayım tek dersten bır senem gıttı kredıı sısteme gectık bu sende sınaı veremezsem bır sene daha tekrar yapacagım mı acaba:((((((

  • 66bjk71 11 Eylül 2012 at 22:04 - Reply

   diğer dersler sayesinde matematiği geçebilirsin 30 35 al yeter bence.

Yorumunuzu/Sorunuzu Yazabilirsiniz »

integralmenkul - forex - integralforex - Sohbet - antalya evden eve - promosyon - sesli dunya - sesli chat - - andorid program - sesli sohbet